INNVILGET 

Kvænangen 1 Fra Naviteidet til Sahppejávri 10.mai
Kvænangen 4 Fra E6 i Badderen, langs gammel gruvevei til Langvatnet 10.mai
Kvænangen 6 Fra Burfjorddalen til Fiskevannet 10.mai
Kvænangen 7 Fra Alteidet opp til kommunegrensa Alta og inn igjen i Kvænangen kommune ved Polvannet. 10.mai

 

Kommunen plikter å oppfylle følgende vilkår:

  • Kommunen skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ber om dette.
  • Kommunen plikter å overvåke smeltesituasjonen slik at løyper kun er åpne dersom det er bærende snølag i hele løypestrekningen.
  • Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom forholdene endrer seg slik at traseene ikke lenger er farbare eller dersom det er fare for at kjøring vil skje delvis på barmark. Dette gjelder særlig ved løyper med startpunkt i lavlandet.
  • Kommunen skal så raskt som mulig stenge dersom økt skredfare oppstår eller det blir usikker is på vann og vassdrag. Skredfaren kan endres fra dag til dag. Kommunen plikter å følge med på varsom.no og vurdere skredsituasjonen kontinuerlig. Kommunen plikter å overvåke istykkelse på vann og vassdrag hvor det går løyper.
  • Kommunen skal planlegge for, og påse at, løypestikker samles inn i den tiden løypene er åpne, enten innen 4. mai eller dato gitt i dette vedtak. Stikkene skal tas inn umiddelbart ved stenging for å unngå forsøpling. Dette gjelder spesielt løypestikker av plast, som er en kilde til forsøpling i tilknytning til løyper flere steder i fylket. Dersom løyper går i kalvingsområder for rein, skal kommunen ha en dialog med berørte reinbeitedistrikt om inntaking av stikker. 

Dersom det oppstår situasjoner som gjør at vilkårene Statsforvalteren har satt ikke lengre oppfylles, vil løypen(e) det gjelder stenges med umiddelbar virkning.