Formannskapet er:

 • Kommunens økonomiutvalg. Ved møter i økonomiutvalget inviteres gruppelederne fra partiene som ikke representert i formannskapet til å delta med tale- og forslagsrett.
 • Det faste utvalget for plansaker
 • Planutvalget er opprettet i medhold av plan- og bygningsloven. Planutvalget skal behandle plan- og byggesaker iht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven etter delegasjon vedtatt av kommunestyret.
 • Formannskapet behandler næringssaker
 • Formannskapet er ankeinstans på avgjørelser i administrasjonsutvalget vedrørende kommunens organisering.

 

 • Formannskapet medlemmer
  NavnMobilE-postParti
  Kai Petter Johansen 97 69 42 43kai.johansen@kvanangen.kommune.noSV
  Jan Helge Jensen 48 00 99 26jah-jen@online.noSP
  Geir Morten Olsen 41 58 19 30olsen9162@gmail.comH
  Hanne Wiesener 92 69 01 77hanne.wiesener@kvanangen.kommune.noBL
  Vera E. Wassnes 93 28 59 96vera.wassnes@kvanangen.kommune.noAP
 • Formannskapet varamedlemmer
  SV/SP/H/FrPAP/BL
  1. Tove Følstad 
  1. Guri Isaksen
  2. Aud T. Tømmerbukt 2. Ole Engebretsen
  3. Ronald Jenssen  
  4. Valter Olsen  
  5. Johanne Gjerstad  

 

 

 • Næringsfond

  Kvænangen kommune forvalter næringsfond som kan tildeles bedrifter, etablerere og organisasjoner i henhold til overordnede retningslinjer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 

   

  Næringsfondet  skal  brukes  for  å  styrke  nærigsringslivet  og  bosettingen  i  Kvænangen  kommune.  Det tildeles tilskudd fra dette fondet til tiltak som fremmer næringsutvikling, kompetanseheving, nyetablering, innovasjon og nyskapning innen næringslivet. Søknad om midler skal inneholde beskrivelse av tiltaket med målsetninger, framdriftsplan, kostnadsplan og finansieringsplan. Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no . Det er ingen søknadsfrist i fondet, søknader behandles kontinuerlig. Søknadene behandles av Kvænangen fordsstyre - formannskapet.

   

  Tilskuddsbeløp

  Tilskudd kan normalt utgjøre inntil 30 % av godkjente kostnader. For nyetableringer kan det gis utviklingstilskudd som skal nyttes målrettet til for eksempel idéutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Her kan det gis inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader.

   

  Standar vilkår for søkere til næringsfondet

  Søker må være registrert med enten bostedsadresse eller forretningsadresse i Kvænangen, eller ønske om å registrere foretak i kommunen.

  Det gis normal ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investeringen er foretatt hvis det ikke er avklart med og godkjent av kommunen på forhånd

   

  Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra dato tilsagnet ble gitt. I særlige tilfeller kan perioden utvides gjennom søknad

  Dersom prosjektet endres vesentlig må det søkes om endring av tilsagn

  Tilsagnet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling, med dokumentasjon av bruk av midlene i henhold til tilsagnet

  Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er sendt inn innen fristen

  Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at deler av eller hele tilskuddet ikke utbetales

  Kvænangen kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at tilskuddet er utbetalt

   

  Det kan ikke gis tilskudd til

  Sanering av gjeld

  Kjøp av næringstomter

  Ordinær drift av virksomheter

   

  Styret

  Det er formannskapets 5 medlemmer som utgjør fondsstyret. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. 

   

  Registrering av søknad

  Søknader til næringsfondet i Kvænangen kommune skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på www.regionalforvaltning.no. Det er ikke anledning til å levere inn søknader utenfor dette systemet. Behov for støtte fra næringsfondet skal dokumenteres grundig.

  Ved behov for støtte til levering av søknad, ta gjerne kontakt med vår næringskonsulent.

  Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune ,  Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46

 • Lånefond

  Kvænangen kommune har et lånefond for utlån til næringsdrivende. Kvænangen lånefond skal gi lån til nyetablerte og eksisterende bedrifter i Kvænangen. Formålet er å fremme innovasjon, utvikling og skape arbeidsplasser i private virksomheter, og med det bidra til vekst i Kvænangen. lån fra lånefondet er toppfinansiering, og skal supplere de lånemuligheter som næringsvirksomheter ellers måtte ha.

   

  Styret

  Det er formannskapets 5 medlemmer som utgjør fondsstyret. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. 

  Søknad

  Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no . Som hovedregel vil lånesøknad bli behandlet på førstkommende møte i fondsstyret etter mottak av søknad.fondefn

  Retningslinjer for lånefondet finnes her PDF document ODT document .