I hjemmetjenesten jobber det både sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere og støttekontakter. Vi har våre kontorer på Gargo sykehjem, inngang på baksiden.

Hjemmesykepleien er tilgjengelig mellom klokken 0730 og 2200.
Hjemmehjelpen jobber kun dagtid fra mandag til og med fredag.

Du kan søke om hjemmetjenester på skjema for pleie- og omsorgstjenester. Skjemaet finner du her. Du kan også henvende deg til leder for hjemmetjenesten, Hege Mari Karlsen på tlf 77 77 90 34 eller 93 49 91 12.

Du kan også få hjelp til utfylling av skjema, om du ønsker det.

 

Tjenester som ligger organisert under hjemmetjenesten er:

 • Hjemmesykepleie

  Formål

  Gi nødvendig helsehjelp slik at man kan bo lengst mulig hjemme. Tjenesten skal ikke overta funksjoner som tjenestemottaker selv kan utføre, men ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

  Hvem får tjenesten

  Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og som er avhengig av at denne hjelpen gis i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov. Hjelpebehovet må være av helsemessig art og bygge på en helsefaglig vurdering. 

  En må bo eller oppholde seg i Kvænangen kommune. 

  Tjenesten tildeles etter individuell vurdering og vurderes fortløpende.

  Innhold i tjenesten

  Hjemmesykepleie er en tjeneste som ytes fra klokka 0730 til 2200 på alle ukedager. Vi har pr. i dag ikke nattjeneste. Tjenesten kan omfatte:

   Hjelp til å få ivaretatt sin personlige hygiene (morgen- og kveldsstell, dusj/bad,
  munnhygiene, negl klipp)
   Hjelp til å stå opp og legge seg.
   Nødvendig hjelp ved naturlige funksjoner som toalettbesøk, bleieskift, stell av stomi,
  kateterisering og stell av kateter
   Nødvendig hjelp ved måltider. Dette inkluderer sondeernæring.
   Kartlegging av ernæringsstatus.
   Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfølging:
   Tilsynet skal ha en klar konkret hensikt og være faglig begrunnet, som for eksempel
  utrygghet hos bruker og behov for observasjon.
   Kartlegging og tilrettelegging av hjelpetiltak i hjemmet i samråd med ergoterapeut og
  fysioterapeut.
   Råd og veiledning/oppfølging i forbindelse med sykdom og forebyggelse av den.
   Hjelp til alvorlig syke og døende i hjemmet, i samarbeid med pårørende og lege.
   Hjelp til å administrere medisiner foreskrevet av lege:
   Når hjemmesykepleien tar over ansvaret for å administrere medisiner skal det alltid
  være skriftlig avtale mellom bruker, behandlende lege og hjemmesykepleien.
   Skriftlig oversikt over medisiner fra fastlege skal foreligge.
   Bruker holder dosett/dosedispenser selv og bekoster ny når dette er nødvendig.
   Bruker betaler for egne medisiner.
   Medisinene oppbevares hos hjemmetjenesten og bringes hjem til bruker etter egen
  avtale.
   Sårskift og prøvetaking:
   Hjemmetjenesten utfører sårskift og prøvetaking av brukere som ikke er i stand til
  eller har store problemer med å oppsøke legekontor. 

  Sår som henvises til hjemmesykepleien skal som hovedregel være vurdert av fastlege/sykehus. Det vil bli opprettet en primærkontakt fra hjemmetjenesten Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling til eldre, funksjonshemmede og andre som mottar hjemmesykepleie og/eller personlig assistanse ukentlig i minst 3 måneder

   

  Begrensninger

  Hjemmesykepleien kan sjelden inngå avtale om et bestemt klokkeslett for besøket, men kan avtale omtrentlig tidspunkt. 

  Følge til frisør, offentlige kontorer, butikk og fotpleier utføres ikke. 

  Følge til lege og tannlege utføres vanligvis ikke. 

  Begrenset tilbud på kveld og helger, da kun helt nødvendig hjelp. 

  Hjemmetjenesten er ikke bemannet på natt.

   

  Søker/brukers rettigheter:

  Søker har rett til å få informasjon om tjenesten og saksbehandlingen 

  Søker skal bli informert hvis saksbehandlingen tar lenger tid enn forventet 

  Bruker kan forvente at tjenesten ytes i henhold til vedtak

   

  Søker/brukers plikter:

  Gi beskjed dersom du av forskjellige årsaker ikke er tilstede ved avtalt tid. 

  Gi beskjed hvis forutsetningene for søknaden endres 

  Sørge for at veien til din bolig er fremkommelig sommer som vinter. 

  Være villig til å installere hjelpemidler i hjemmet ditt til hjelp for deg selv, men også for å hindre arbeidsskader hos oss som hjelper deg. 

  Av sikkerhetsmessige årsaker, være villig til å ommøblere. 

  At du hjelper oss med god håndhygiene ved å ha flytende såpe og tørkerull tilgjengelig for personalet. 

  Respekterer at vi ikke hjelper deg med det du kan klare selv. 

  Av hensyn til våre arbeidstakere henstiller vi deg om ikke å røyke under utførelsen av oppdraget. 

  Dersom du ikke klarer å låse opp døra på egen hånd må du enten utlevere en ekstra nøkkel til hjemmetjenesten eller gi opplysninger om hvor nøkkel oppbevares. Alternativt kan du for egen regning få montert nøkkelsylinder/elektronisk dørlås til boligen.

   

  Lovgrunnlag

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, jfr. § 3-2 nr. 6 a og b Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a annet ledd

   

  Egenbetaling

  Helsehjelp og personrettet personlig assistanse i hjemmet er gratis.

   

  Klagemuligheter

  Dersom du ønsker å klage på vedtaket om tildelte tjenester er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til hjemmetjenesten i Kvænangen. Klageinstans er Fylkesmannen.

   

  Kontaktinformasjon

  Leder for Hjemmetjenesten: Hege Mari Karlsen (kontor på Gargo sykehjem/sykestue) 
  Tlf: 77 77 90 34 eller 93 49 91 12 E-post: hege.karlsen@kvanangen.kommune.no 
  Postadresse: Hjemmetjenesten i Kvænangen, Gàrgu 47, 9161 Burfjord 
  Hjemmetjenestens kontor: 77 77 90 28 
  Hjemmetjenestens vakttelefon fra kl. 07:30 til 22:00 er 47 46 95 07

   

  Søknad

  Benytt kommunens søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Skriftlig søknad om hjemmetjeneste kan sendes til: Hjemmetjenesten i Kvænangen, Gàrgu 47, 9161 Burfjord

 • Velferdsteknologi (døralarm, fallalarm, elektronisk medisindosetter m.m)

  Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd. Målet er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og helsepersonell.

  Målgruppe: Hjemmeboende eldre, pasienter i institusjon, personer innen rus og psykisk helse eller andre med funksjonsnedsettelser. 

  For å lese mer om velferdsteknologi, klikk her
   

  Kontaktinfo:

  Saksbehandler 
  Anne-Sofie Pedersen 
  Telefon: 474 69 504 / 77 77 90 37. 
   

  Ergoterapeut 
  Birgit Skinnemoen 
  Telefon: 926 57 004 / 77 77 90 29.