Hjemmetjenesten i Kvænangen skal bidra til at de brukere som ønsker det, har mulighet til å bo i sine hjem så lenge som mulig. Hjelpen tildeles etter en individuell vurdering i samråd med den enkelte bruker. Det vil bli fattet et skriftlig vedtak på tjenesten innen 3 uker.

I hjemmetjenesten jobber det både sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere og støttekontakter. Vi har våre kontorer på Gargo sykehjem.

Oppgaver vi utfører er for eksempel:
  • Hjelp til personlig hygiene
  • Hjelp til administrering av medikamenter
  • Matombringing
  • Tilsyn, råd og veiledning
  • Sårskift og prøvetaking for innskrevne brukere som ikke kan oppsøke legekontor
  • Rengjøring av boliger, vask av tøy, handling
  • Hjelp til diverse søknader (trygghetsalarm, omsorgslønn, hjemmehjelp, støttekontakt, TT- kort med mer)
  • Sosialt samvær og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter utført av støttekontakt.
 
Hjemmesykepleien er tilgjengelig mellom klokken 0730 og 2130, i tidsrommet 2130 og 0730 er vi ubemannet. Hjemmehjelpen jobber kun dagtid.
 
Lokaler som hjemmetjenesten disponerer er hybelbygget, Lukas og eldreboliger bak Lukas. Disse leilighetene tildeles ved søknad.
        
Hjemmesykepleie er gratis og tildeles etter lov om helsetjenester i kommunene. Hjemmehjelp er en tjeneste som brukeren må betale for etter fastsatte satser i henhold til inntekt. Støttekontakt er gratis. Hjemmehjelp og støttekontakt tildeles etter lov om sosiale tjenester.