I samarbeid med Kvænangen snøscooterforening og Ytre Kvænangen snøscooterforening drifter vi løypenettet  for rekreasjonskjøring med snøscooter. Samlet lengde er omlag 225 km.

Løypene kan åpnes når de er merket og forholdene tilsier at det er forsvarlig å kjøre på løypene. Ved stor skredfare eller annen akutt naturfare vil utsatte traser bli stengt. Vi ber også brukere være spesielt oppmerksom på forholdene på sjøisen i Kvænangsbotn og skredfarlige områder i på løypene med de mest utsatte områdene i Reinfjord/Olderfjord og Djupvannskaret. Gyldige løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom stikker mangler er løypa stengt. 

Noen av løypene går tett på bebyggelse og på plasser der man møter andre brukergrupper. Vi vil be skuterkjørere om å vise særlig hensyn for å unngå farlige situasjoner eller skape unødvendig støy og forstyrrelser. Snøscooterløypene stenges vanligvis for sesongen seinest 4. mai. 

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir et særlig forbud mot motorisert ferdsel i utmark i perioden 5. mai - 30. juni i Nord-Troms og Finnmark. Dette forbudet omfatter også de offentlige snøscooterløypene. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for dyrelivet og reindriftsnæringa, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdselloven §4. 
Eventuell utvidelse av åpningstid enkelte traseer vil bli kunngjort på kommunens nettside. 

Det anbefales at du laster ned løypetraseer i GPX-format og legger dem inn på en GPS du har med deg på tur. Ha en fin tur!

 

Her finner du digitalt løypekart med rastesoner!
Her finner du rapport om skredfare!

Kart over løypenett med rastesoner indre del.pdf 
Kart over løypenett med rastesoner ytre del.pdf

Kart over usikre isområder på sjøisen i Kvænangsbotn
 

 • Viktige regler for bruk av løypene
  • Maksimal bredde på løypetraseen er fire meter på hver side av merkestikkene. 
  • På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. 
  • Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. 
  • Parallellkjøring langs løypa er forbudt.
 • Status løypenett i Kvænangen
  Nr.TraséLengde (km)Status
  1Burfjord sentrum 1,2Stengt
  2Burfjorddalsløypa 22.1Stengt
  3Flintvatn- og djupvatnløypa 13Stengt
  4Storevvatnløypa13,3Stengt
  5Badderløypa14,5Stengt
  6Magnusløypa 3,8Stengt
  7Kjækanløypa10,7Stengt
  8Bielvvannløypa 18,3Stengt
  9Baddervannsløypa4,2Stengt
  10Polvatnløypa 3,2Stengt
  11Alteidløypa 7,9Stengt
  12Kvænangsbotnløypa31Stengt
  13Naviteidløypa12,4Stengt
  14Naviteidet – Sáhppejávri 7,2Stengt
  15Nordbotnløypa5,8Stengt
  16Reinfjordløypa21,3Stengt
  17Nersokkløypa 3,5Stengt
  18Bjørnvatnløypa 2,7Stengt
  19Seglvik – Loppa grense 2Stengt
  20Løyper på Spildra 9Stengt
  21Valan- og Meilandsløypa 18Stengt 
  Totalt 225,1 km 
 • Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark

  Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke har direkte hjemmel i lovverket, så må du søke kommunen om tillatelse før du kan kjøre. 

  Kvænangen kommune benytter et nettbaset søknadskjema som du finner på denne sida:

  Søknadsskjema for motorferdsel i utmark

  Det er viktig at formål, omfang og andre relevante opplysninger oppgis i søknaden. Vi må også ha navn på aktelle sjåfører når det gjelder kjøring i privat regi.  Det må også legges med kart som viser hvor det ønskes å kjøre. 

  Les gjerne mer om regelverket hos Miljødirektoratet

 • Beskrivelse av løyper
  LøypenrBeskrivelse
  Naviteidet - SahppejávriLøypa går fra FV 367 der hvor kraftlinja krysser eiendomsgrensa mellom eiendom 36/16 og 36/25. Herfra følger den "vinterveien" opp mot fjellet, krysser eksisterende traktorvei videre over høyden og krysser så vannet på langs. Herfra følger løypa eksisterende traktorvei vestover, fortsetter videre ned i Sahppevoupmi, hvor den følger dalen oppover til Sahppejávri, og går over til østenden av vannet.
  Kvænangsbotn - Stuora MollesjávriLøypa starter fra sjøkanten ved Niemenaikku og går videre vestover til grendehuset i Kvænangsbotn, herfra følger løypa en gammel traktorvei opp til og krysser fylkesveien. Løypa følger kraftlinja sør for veien, videre gjennom skogen nedenfor Gardelvågbergan og bak administrasjonsbygget til Kvænangen Kraftverk. Herfra fortsetter løypa langs anleggsveien til nordenden av Corrojavrit/Småvatna. Herfra går løypa over vatnet til den møter avstikkeren fra anleggsveien i sørenden. Herfra følger løypa avstikkeren vestover til anleggsveien, videre langs anleggsveien sørover til Rypedalen, og følger så Rypedalen sørover til nordenden av Lassajavri. Løypa krysse så over Lassajavri til sørenden, hvor den følger dalen oppover til Ábojávri. Herfra følger løypa østsiden av vatnet i ca 2/3 av dets lengde, hvor den så krysser tvers over vatnet. Herfra går løypa sørover langs vatnet før den dreier sørover til kommunegrense Nordreisa/nordenden av Stuora Mollesjávri, hvor den sammenbindes med eksisterende løype i Nordreisa kommune
  Vangen - Gammvassbekken/BadderelvaLøypen går fra Vangen (Moa) i Kjækan og videre opp gammel gruevei langs elvedalen til Nedre Gammvatnet, herfra østover skaret til den møter løype nr 4.
  Badderen - LangvatnetLøypa går fra E6 ved Badderen langs gammel gruevei til Sorvusjávri/Langvatnet. En avstikker rett østover til løype nr 5.
  Middavarri/Storsletta - CoigalanjávriLøypa starter fra Middavarri/Storsletta (fra kryss til løype 6; seneste løypetrasé) og videre over Rassavuolesjávri/Flintvatna, Nihkejávrit/Brottvatn (507), over Givrejávri, langs østsiden/østbredden av Gerbitjávrit (550, 554, 564) og til bredden av den sørvestligste bukta av Coigalanjávri og over til nordenden av Coigalanjávri. Fra nordenden av Coigalanjávri går en avstikker rett østover til Loaccajavri (Bielvvannet) på grensa til Finnmark, hvor den sammenbindes med eksisterende løype i Alta kommune.
  Burfjord - Kaasen gård - Govdajávri/Storelvvatnet - Nihkeluobbaljávrit/Nikkevatna - Nihkejávri/DjupvatnetLøypa går fra Kraftverkstomta ved E6 i Burfjord og følger eksisterende traktorvei og vei opp til Kaasen gård. Fra Kaasen gård går løypa opp Burfjorddalen langs gammel gruevei mot Middavarri, videre på denne sørside og langs Gammeelva til Fiskevatnet og opp Storelvdalen til hytte nordvest for Govdajávri/Storelvvatnet. Herfra i sørlig retning til Nihkeluobbaljávrit/Nikkevatna, så i vestlig retning til Nihkejávri/Djupvatnet (570).
  Alteidet - Bollujávri/PolvatnetLøypa går fra E6 på Alteidet langs skogsbilvei i østlig retning mot Alteidelva / kommunegrensa til Alta og inn på løype 2 (Langfjordløypa). Denne løypa kommer inn i Troms fylke igjen øst for Bollujávri/Polvatnet (597) og går vestover over Bolluávri/Polvatnet før den ender i nordvestenden av dette vatnet.
  Reinfjord Lovtajávri/LoftvatnLøypa går fra Reinfjord langs Reinfjorddalen til sørøstsiden av Olderfjord. Videre fra Olderfjord langs Kanesdalen opp Kaneslia til fylkesgrensa mot Finnmark ved Lovtajávri/Loftvatn.
  Storeng - AlteidetLøypa starter ved kommunal vei 100 meter øst for "Simonsen Gårdsferie"- Løypa følger jordbruksvei nordøstover til jordet som ligger øst for E6. Løypa krysser E6 ved veien til vannverket. Herfra følger løypa kraftlinja til Alteidet, men bryter av ned til Langdalselva mellom E6 og Varden skole og følger denne bort til løype nr 7.
  Bjørkenes camping - NordbotnLøypa starter ved Bjørkenes camping og følger eksisterende skogsvei ned til sjøisen.