I samarbeid med Kvænangen snøscooterforening, Ytre Kvænangen snøscooterforening, Valan Vel, Meiland Tur og fritid, Spildra grendelag og Seglvik velforening drifter vi løypenettet  for rekreasjonskjøring med snøscooter. Samlet lengde er omlag 225 km.

Noen av løypene går tett på bebyggelse og på plasser der man møter andre brukergrupper. Vi vil be skuterkjørere om å vise særlig hensyn for å unngå farlige situasjoner eller skape unødvendig støy og forstyrrelser i slike områder. Snøscooterløypene stenges vanligvis for sesongen seinest 4. mai, men utvalgte løyper kan få utvidet åpningstid. Dette vil bli annonsert på kommunene nettside. Vi ber også brukere være spesielt oppmerksom på forholdene på sjøisen i Kvænangsbotn og skredfarlige områder i på løypene med de mest utsatte områdene i Reinfjord/Olderfjord og Djupvannskaret.

Det anbefales at du laster ned løypetraseer i GPX format og legger dem inn på en GPS du har med deg på tur. 

 

Her finner du digitalt løypekart med rastesoner!
Her finner du rapport om skredfare!

Kart over løypenett med rastesoner indre del.pdf 
Kart over løypenett med rastesoner ytre del.pdf

Kart over usikre isområder på sjøisen i Kvænangsbotn
 

 • Når kan løypene åpne

  Løypene kan åpnes når de er merket og forholdene tilsier at det er forsvarlig å kjøre på løypene. Ved stor skredfare eller annen akutt naturfare vil utsatte traser bli stengt. Gyldige løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom stikker mangler er løypa stengt. 

 • Viktige regler for bruk av løypene
  • Maksimal bredde på løypetraseen er fire meter på hver side av merkestikkene. 
  • På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. 
  • Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. 
  • Parallellkjøring langs løypa er forbudt.
 • Status løypenett i Kvænangen
  Nr.TraséLengde (km)Status
  1Burfjord sentrum 1,2Stengt
  2Burfjorddalsløypa 22.1Stengt 
  3Flintvatn- og djupvatnløypa 13Stengt
  4Storevvatnløypa13,3Stengt
  5Badderløypa14,5Stengt
  6Magnusløypa 3,8Stengt
  7Kjækanløypa10,7Stengt
  8Bielvvannløypa 18,3Stengt
  9Baddervannsløypa4,2Stengt
  10Polvatnløypa 3,2Stengt
  11Alteidløypa 7,9Stengt
  12Kvænangsbotnløypa31Stengt
  13Naviteidløypa12,4Stengt
  14Naviteidet – Sáhppejávri 7,2Stengt
  15Nordbotnløypa5,8Stengt
  16Reinfjordløypa21,3Stengt
  17Nersokkløypa 3,5Stengt
  18Bjørnvatnløypa 2,7Stengt
  19Seglvik – Loppa grense 2Stengt 
  20Løyper på Spildra 9Stengt
  21Valan- og Meilandsløypa 18Stengt
  Totalt 225,1 km 
 • Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark

  Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke har direkte hjemmel i lovverket, så må du søke kommunen om tillatelse før du kan kjøre. 

  Kvænangen kommune benytter et nettbaset søknadskjema som du finner på denne sida:

  Søknadsskjema for motorferdsel i utmark

  Det er viktig at formål, omfang og andre relevante opplysninger oppgis i søknaden. Vi må også ha navn på aktelle sjåfører når det gjelder kjøring i privat regi.  Det må også legges med kart som viser hvor det ønskes å kjøre. 

  Les gjerne mer om regelverket hos Miljødirektoratet

 • Beskrivelse av løyper

  Nr.

  Løype
  1Burfjord sentrum
  Burfjord sentrum – Slåtta – Kraftlaget
  Løypa starter ved bensinstasjonen i Burfjord, krysser E6 og kv. 1011 Langbergveien før løypa fortsetter langs privat vei, videre ut på traktorvei til Slåtta og frem til kryss med løype nr. 2 Burfjorddalsløypa nord for kraftlagstomta.
  2Burfjorddalsløypa
  Kraftlaget – Kåsen - Fiskevannet – Tverrskavelen - Alta grense (Holmvatna)
  Starter ved kraftlaget og følger privat veg og kommunal veg kv. 1010 til Kåsen, videre ut på skogsvei opp Burfjorddalen langs gammel gruvevei mot Middavarri, videre på dennes sørside langs Gammeelva til Fiskevatnet og forbi Elvehumpen hvor den i kryss med Storvatnløypa svinger mot øst, over Storelva og videre inn Tverrskavelen over kommunegrensen til Holmvatna i Alta kommune.
  3Flintvatn- og Djupvatnløypa
  Middavarri/Storsletta – Flintvatna – Djupvatnskaret – Djupvatnet – Langvatnet
  Løypa springer ut fra Burfjorddalsløypa ved Middavarri og Storsletta, videre over Flintvatna frem til Djupvatnskaret og kryss med Magnusløypa, videre opp Djupvatnskaret, over Djupvatnet i sørlig retning og frem til Langvatnet.
  4Storelvvatnløypa
  Storelva – Storelvvatnet – Austre Nikkevatnet – Djupvatnet
  Løypa springer ut fra Burfjorddalsløypa fra kryss på østsiden av Storelva og følger Storelvdalen, passerer vestsiden av Storelvvatnet, videre over Austre Nikkevatnet og frem til Djupvatnet fra øst. 
  5Badderløypa
  Badderen – Gamvassbekken – Langvatnet
   Løypa starter ved grustak i Badderskogen vest for Badderelva. Herfra følger den gammel gruvevei langs Badderelva mot Sedars gruver, herfra videre til Gamvassbekken før løypa dreier mot sørøst til Langvatnet.
  6Magnusløypa
  Gamvassbekken – Djupvatnskaret

  Springer ut fra Badderløypa i kryss like vest for Gamvassbekken. Løypa går mot øst frem til kryss ved Djupvtnskaret hvor den møter Flintvatnløypa. 

   

  7

  Kjækanløypa
  Kjækan – Vangen Gård – Elvedalen – Nedre Gamvatnet – Badderløypa kryss
  Startpunkt og oppkjøring fra Kjækan i enden av Kjækanveien, løypa går mot Vangen gård og følger gammel gruvevei langs Elvedalen vest for Kjækanelva til Nedre Gamvatnet. Herfra østover skaret til den møter Badderløypa.

  8

  Bielvvannløypa
  Langvatnet (Sorvošjávri) – Čuoigalanjavri – Bielvvannet (Loaccajavri)
  Løypa går fra Langvatnet mot sør over Sørstraumen, Hárvesjávri og Gearbbetjávrrit før løypa dreier mot øst og krysser nordsiden av Aslagajavri og Čuoigalanjavri før den når kommunegrensen til Alta vest for Bilevvannet.

  9

  Baddervannsløypa
  Langvatnet – Baddervatnet (Baddarjavri)
  Løypa springer ut fra Bielvvannsløypa mot øst 500 meter sør for Langvatnet og følger langs skogsveien frem til Baddervannet.

  10

  Polvatnløypa
  Bieranovlláláhku – Polvatnet (Bollojávri)
  Løypa springer ut fra Langfjordløypa i Alta kommune, går mot vest over kommunegrensen til Kvænangen og inn til den vestlige enden av Polvatnet.

  11

  Alteidløypa
  Storeng – Alteidet -
  Løypa starter på gnr. 12 bnr. 56 ved kommunal veg kv. 1044 på Storeng, går videre mot øst, krysser E6 i Storengeidet, så til Alteidet hvor den krysser Langdalselva og svinger inn på skogsbilveg nr. 40 mot øst og følger denne til endes. Løypen går så i utmark frem til den krysser kommunegrensen og fortsetter inn til Langfjordløypa i Alta kommune.

  12

  Kvænangsbotnløypa
  Gardelvågmoen – Suoikkatveien – Småvatnan (Čorrojávrrit) – Lássajávri – Ábojávri - Stuora Mollešjávri
  Fra løypestart ved Gardelvågmoen følger løypa anleggsveien Suoikkatveien, gjennom tunnel opp til Småvatnan, videre over Lássajávri, Ábojávri og til kommunegrensen med Nordreisa nord for Stuora Mollešjávri.

  13

  Naviteidløypa
  Gardelvågmoen – Sørfjordisen – Leirbukt – Mokkonainen – Naviteidet – Navitfoss camping
  Løypa starter fra Gardelvågmoen startpunkt og følger traktorvei til Aboelva hvor løypa går ut på elveisen, krysser Kvænangsbotnveien fv. 7968 under broen og følger sjøisen på sørfjorden til Leirbukt hvor løypa krysser Toppelbuktveien kv. 1031 og fortsetter ut i utmark til Mokkonainen og videre inn til Naviteidet hvor løypa krysser Kvænangsbotnveien fv. 7968 og fortsetter mot nord frem til Navitelva hvor løypa krysser Holmen og følger videre elveisen ned til Navitfoss camping. fv. 7968 på Naviteidet er det en arm av løypen frem til startpunkt for løype Naviteidet – Sáhppejávri.

  14

  Naviteidet – Sáhppejávri
  Naviteidet – Sáhppejávri
  Fra startpunkt i Naviteidet følger løypa «vinterveien» mot fjellet, krysser vannet og dreier mot sør og følger Sappisdalen oppover til Sahppejávri hvor løypa ender på østsiden av vannet.

  15

  Nordbotnløypa
  Gardelvågmoen – Sørfjordisen – Nordbotnflata
  Løypa går fra Gardelvågmoen startpunkt mot øst, krysser Kvænangsbotnveien fv. 7968 og fortsetter ut på Sildneset ved Kvænangsbotn grendehus før løypa går ut på sjøisen, dreier mot øst og runder Sirkastakka før den forlater sjøisen og ender ved campingen på Bjørkenes.
  16Reinfjordløypa
  Reinfjord – Reinfjorddalen – Olderfjord – Kanasdalen – Moders liv
  Løypa starter på den kommunale vegen i Reinfjord kv. 1050 og følger denne til utmarka i Reinfjorddalen- Løypa fortsetter gjennom Reinfjorddalen før den går inn i Olderfjord, først på privat veg, så kommunal veg kv. 1051. Inne i Olderfjord er det en løyeavstikker til Utsikten. I Olderfjordbotn deles også løypen, der østre del går gjennom Olderfjord mens vestre del passerer over Buktevatnet, før løypene igjen samles i Kanasdalen, krysser reingjerdet og går videre til Moders liv hvor den krysser kommunegrensen til Loppa kommune.
  17Nersokkløypa
  Reinfjorddalen – Nersokkvannan
  Arm fra Reinfjordløypa, starter vest i Reinfjorddalen og går mot sør oppunder Heia, krysser Nersokkelva og har endested på Nersokkvannan.
  18Bjørnvatnløypa
  Kanasdalen – Bjørnvatna
  Arm av Reinfjordløypa som går fra Kanasdalen mot nord til Bjørnvatna hvor den knyttes til eksisterende løype i Loppa kommune.
  19Seglvik – Loppa grense
  Seglvik – Loppa grense
  Hjemmel for kjøring med snøskuter på kommunal veg kv. 1052 fra Seglvik havn til kommunegrensen med Loppa når denne ikke brøytes vinterstid.
  20Løyper på Spildra
  Kommunale veger på Spildra
  Hjemmel for kjøring med snøskuter på kommunale veger på Spildra når disse ikke brøytes vinterstid. Gjelder også gårdsveg fra Rappvika til Skardevågen ved Skaga.
  21Valan- og Meilandsløypa
  Valan – Langvatnet – Meiland – Meilandsdalen – Storvatnet

  Løypen starter på kommunal veg nord for Indre Valan og følger vegen gjennom Valan og videre i utmark, over Langvatnet og frem til Meiland. I Valan har løypa avstikkere til fergeleie, boliger på Neset og rekreasjon/utfartsplass mellom Torveberget og Haugan.

  På Meiland runder løypa gnr. 49 bnr. 9 og fortsetter opp Meilandsdalen til Storvatnet.