Det er økonomiavdelingen som sender ut krav om kommunale avgifter, husleie, barnehage, hjemmehjelp og lignende og følger opp eventuelle betalingsmislighold. Kravene kommer som en følge av meldinger fra andre etater. Økonomiavdelingen behandler også søknader om lån og tilskudd til boligformål.

Alle utbetalinger fra Kvænangen kommune foretas av økonomiavdelingen. Før en utbetaling kan skje, må alltid pengene anvises til utbetaling av en person som har myndighet til dette. Ingen ansatte ved kommunekassen kan ha slik myndighet.