Gjennom de juridiske virkemidlene i blant annet jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, plan og bygningslov skal kommunen forvalte landbruksinteressene i henhold til gjeldende politikk. Dette innebærer at vi skal sikre en arealbruk og eiendomspolitikk som tilgodeser produksjonsgrunnlaget og sikrer fremtidige generasjoners behov.     

Kommunen har en aktiv rolle, og skal være en pådriver i forhold til næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk med tilleggsnæringer, samt øvrige næringer med tilknytning til landbruket. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger som produksjonstilskudd i jordbruket, regionalt miljøprogram (RMP), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), klimabetinget avlingssvikt, avløsertilskudd og tilskudd til drenering av jordbruksarealer. Videre så er vi lokalt bindeledd mellom brukerne og bevilgende myndighet i en rekke statlige ordninger som bygdeutviklingsmidler og konfliktforebyggende midler mellom reindrift og jordbruk. Vi er også ansvarlig for vedlikehold og oppdatering av landbruksregister og gårdskart.