Gargo sykehjem består av tre avdelinger: Sykestua, skjermet avdeling (avdeling tilrettelagt for personer med demens) og en avdeling for øvrige sykehjemspasienter. Avdelingene ledes av hver sin avdelingssykepleier. Vi har også nært samarbeid med kommunens legetjeneste, fysioterapeuter og ergoterapeut. Tilsyn fra sykehjemslege skjer en dag pr uke, og ved behov. I tillegg vil det være perioder der sykepleierstudenter har sin praksisplass her. Fotpleier, tannpleier og frisør kommer regelmessig etter avtale. Renholdsavdelingen ivaretar renholdet på huset.

Deler av kommunens helse- og sosialtilbud har sine kontorer lokalisert i første etasje på Gargo; her finner du hjemmesykepleie og saksbehandlere innen pleie- og omsorg. I umiddelbar nærhet ligger også forskjellige botilbud tilrettelagt for eldre i kommunen. Første etasje har dessuten en stor dagligstue som brukes til sosiale samlinger og møter for både ansatte og pasienter. Hovedkjøkkenet befinner seg også her.

 

Vi har ingen ”visittid”, du er hjertelig velkommen, men kommer du langveisfra kan det være lurt å ringe på forhånd.

 • Hvordan søke om helse- og omsorgstjenester

  Du søker ikke direkte om sykehjemsplass, men om helse- og omsorgstjenester der du beskriver ditt helsebehov eller som pårørende, brukerens helsebehov. Vi har et vurderingsteam som behandler søknader om institusjonsplass og hvilke tjenester kommunen kan tilby. Vi utfører en kartlegging og faglig vurdering av søkers ressurser og behov, deretter vil vi finne det tilbudet som passer best for deg. Søker har rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven §3-1.

  Benytt søknadsskjema som du finner under. Skjema sendes til Helse- og omsorgstjenesten, Gàrgu 47, 9161 Burfjord. 
  Kan også sendes digitalt via e-post til enhetsleder, berit.bongo@kvanangen.kommune.no

  Dette må du ha før du søker:

  • Du må ha en legeattest å legge ved søknadsskjemaet
  • Hvis du søker på vegne av noen andre må du ha fullmakt
 • Sykestua

  Sykestua har 6 sengeplasser. Her er det en blanding av langtidsplasser, korttidsplasser, avlastning og akuttseng. Pasientene blir ivaretatt av sykepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere.

 • Skjermet avdeling/enhet (tilrettelagt for personer med demens)

  Skjermet avdeling/enhet er spesielt tilrettelagt for personer med demens i sykehjem. Vi har 6 plasser.  Enheten har eget fellesrom, og aktivitetene på dagtid foregår innenfor enheten. Vi har dedikert personal til demensbehandlingen som sørger for god pleie og omsorg til beboerne.

 • Sykehjemmet 2 etg.

  Langtidsavdelingen har 8 plasser. Her er beboere som ikke greier seg i eget hjem grunn av større omsorgsbehov enn det hjemmesykepleie og hjemmehjelp kan tilby. Alle beboere har sitt eget rom.

 • Hovedkjøkkenet

  Hovedkjøkkenet befinner seg i 1.etage og forsyner Gargo sykehjem og sykestue med frokost, lunsj middag og kvelds. I tillegg til at de server hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og andre som ikke klare å lage middag selv eller ivareta sitt ernæringsbehov.

 • Administrasjonen

  Kontoret ivaretar det administrative arbeidet. Vi som jobber her, er til tjeneste for alle ansatte og publikum i kommunen.