• Parkeringstillatelse

  Formål

  Å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud.

  Innhold

  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

  Målgruppe

  Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

  Lov og forskrift

  Forvaltningsloven Forskrift om parkering for forflytningshemmede

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet 

  Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  Søknadsskjema

  Søknadsskjema for parkeringstillatelse for forflytningshemmede får du ved å henvende deg til helse- og omsorgstjenesten v/hjemmetjenesten. Du må legge ved legeerklæring og passfoto

 • TT-Kort

  Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga. en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelt beløp skal finansiere fritidsreiser. Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.

   

  Kriterier

  Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som bruker av transporttjenesten. Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier. Følgende grunnkriterier for brukergodkjenning må være oppfylte for å omfattes av TT-ordningen: 

  Søker må være registrert som bosatt i Troms fylke. 

  Søkeren må, på grunn av varig funksjonshemming, psykisk eller fysisk årsak, ha vesentlige vanskeligheter med å bruke offentlige transportmidler. Sosiale eller trafikale forhold skal ikke innvirke på brukergodkjenningen. 

  Søkeren må kunne dokumentere varig funksjonshemming gjennom legeerklæring i søknad.

   

  Søknad om godkjenning som TT-bruker 

  Søknad om TT-kort sendes til helse- og omsorgstjenesten for bosatte i Kvænangen, og vil bli behandlet fortløpende. Svar på søknad vil bli gitt innen ca. 4 uker og TT-kort vil bli sendt til bruker så snart søknad er behandlet og godkjent. Har du spørsmål om brukergodkjenning/søknad, tar du kontakt med helse- og omsorgstjenesten i Kvænangen kommune.

   

  For søknadsskjema og ytterligere informasjon, se lenke til Troms- og Finnmark Fylkeskommune: https://www.tromsfylke.no/tjenester/samferdsel/tilrettelagt-transport/ 

  Du kan og finne søknadsskjema lenger ned på siden under “skjema”.

 • Ledsagerbevis

  Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

   

  Hvem kan få ledsagerbevis?

  Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

  Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  - Bevegelseshemming

  Hørselshemming

  Synshemming

  Utviklingshemming

  Allergier

  Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

   

  Hvor kan jeg bruke ledsagerbevis?

  Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset i så fall gir.

  Kommunen din skal ha informasjon om hvilke steder ledsagerbeviset aksepteres. Du kan også henvende deg direkte til arrangøren eller tilbyderen med spørsmål om de aksepterer ledsagerbevis.

   

  Hvordan søke om ledsagerbevis

  Fyll ut søknad om helse- og omsorgstjenester og send til helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

  Når du har søkt, har kommunen plikt til å fatte et skriftlig vedtak enten du får innvilget ledsagerbevis eller ikke. I vedtaket skal det stå om du har fått ledsagerbevis eller ikke.