Vår visjon;
«Å være en åpen, synlig og tilgjengelig tjeneste for innbyggerne, med fokus på å hjelpe de familiene som trenger det på et tidlig stadiet»

Alle våre tjenester er sterkt regulert av Lov om Barneverntjenester, i tillegg Lov om Barn og Foreldre, Forvaltningsloven og Barnekonvensjonen. Alt vi foretar oss skal ha en forsvarlighet i henhold til disse. Vi har tett dialog med fylkesmannen og kommuneadvokat.

Barnevernreformen trer i kraft i 2022, og til da skal kommunen være klar til å jobbe mere forebyggende, gi mere tilpasset hjelp til familier som trenger det for å unngå omsorgsplasseringer. Les mere om det her: https://bufdir.no/Barnevern/reform/om_reformen/

 

Åpningstider: Mandag, Onsdag, Torsdag og fredag: 0900 - 1500.

 

Åpen dør:
Tjenesten er tilstede i kommunen hver uke utenom tirsdag, og om vi ikke er tilstede på kontoret- er det fordi vi er ute i feltet. Vi er alltid tilgjengelig på telefon eller mail.

Synlighet:
Tjenesten deltar på arenaer som er naturlig for barn og foreldre. Dette kan være i regi av skole, barnehage, helse eller andre.

 • Hvordan vi jobber for vår visjon

  Vi har brukt tid på å kartlegge allerede eksisterende treffpunkt for samhandling med øvrige instanser, samt hvilke ressurser som allerede finnes i kommunen. Fra høsten av vil vi starte å kurse ansatte innenfor metoder (ICDP, Cos P, Trygg base ol) som kan brukes av de som allerede jobber med barn og unge i kommunen. Dette for å få et tverrfaglig fokus på tidlig innsats. Målet er at man kan gi hjelp til familier som trenger det på et tidlig stadiet, så man unngår at utfordringer vokser seg større over tid. Vi ønsker også å gi hjelpetiltak som er effektive og helst på familiens egne premisser.

  Ressursen som er opprettet gjør at tjenesten kan jobbe med forebyggende arbeid, tverrfaglig tidlig innsats og selv betjene hjelpetiltak som ikke er for omfattende.

  Vi har ingen fristbrudd første halvår.

 • Hvordan tjenesten jobber forebyggende

  Skole/ Barnehage:
  Vi har fast tilstedeværelse- og etter avtale, deltakelse på foreldremøter/temadager/kurs/tverrfaglig drøftingsteam.

  Intensjonen med tilstedeværelse på disse arenaene er å være tilgjengelig for ansatte som trenger noen å drøfte sosialfaglig med, eller for å få kunnskap om barnevernets mulighet til å bistå. I tillegg er det forbyggende for barn og unge å oppleve at barneverntjenesten er tilstede på deres arena, dette også for å skape tillit til at tjenesten er der for dem som en hjelpeinstans. Dette vil gjøre det enklere for dem å ta kontakt med oss ved behov.

  Det er opprettet faste kontaktpersoner for skole og barnehage, og de er tilgjengelige for de ansatte for anonyme drøftinger eller for bistand i forhold til forskjellig tematikk.

  Tidlig innsats:
  Basert på etablerte strukturer, Tidlig innsats Alta-modellen og nyetablerte tverrfaglige forum skal det i løpet av høsten 2020 fastsettes en plan for tidlig innsats.

  Nav:
  Det er opprettet faste samhandlingsmøter med Nav, og ellers ved behov. Nav bistår oss og familier i å finne en økonomisk løsning for de som trenger hjelp.

 • Åpenhet om arbeidet

  Vi vil det neste halvåret ha mere fokus på å nå ut til øvrige innbyggere med informasjon om hvordan vi jobber. Dette for å forsøke å fjerne myter, og for å gi trygghet til hvordan vi konkret jobber i tjenesten. Vi vil være tilgjengelige for alle som ønsker det, og vil svare på alle spørsmål som har med arbeidsmetode ol å gjøre. Ta gjerne kontakt når som helst på telefon eller mail.