Nærings, utviklings og teknisk etat er saksbehandler for de kommunale virkemidlene for næringsutvikling. Fra det kommunale næringsfondet og  lånefondet kan det gis støtte til oppstart av ny virksomhet, nyskaping og utvikling i eksisterende virksomheter, tilrettelegging, innovasjon og næringsutvikling. I tillegg til det kommunale næringsfondet kan etablere og bedrifter i Kvænangen få fra støtte Innovasjon Norge og Sametinget. Kvænangen kommune ligger i det samiske forvaltningsområdet, og dermed kan alle gründere og bedrifter/næringsdrivende søke om støtte fra Sametinget.

 

Kommunalt næringsfond i Kvænangen kommune, søk elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Kvænangen lånefond til næringsdrivende, søk elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Tilskudd fra Sametinget, søknadsskjema finnes på www.sametinget.no .

Rådgivning og finansiering fra Innovasjon Norge, www.innovasjonnorge.no

 

 • Samfunnsutvikling

  Kommunen har et særskilt ansvar og en viktig rolle som samfunnsutvikler, med mål om å utvikle gode lokalsamfunn for innbyggere og næringslivet. Lokal samfunnsutvikling innebærer å utvikle kommunen som et sted å bo og legge til rette for arbeidsliv og fritid.  

  Det handler om stedsutvikling, omdømmebygging, integrering av nye innbyggere, kommuneplanlegging, næringsrettet utviklingsarbeid, samarbeid mellom kommune og næringsliv, regionalt samarbeid, samferdsel, transport, folkehelsearbeid og infrastruktur.  Dette er oppgaver som nødvendigvis ikke er lovpålagt for kommunen, men som er viktige forutsetninger for innbyggernes bolyst, trivsel, identitet og samhørighet.  Etat for næring, utvikling og teknisk har koordinatorfunkjson for en rekke tiltak for en helhetlig utvikling av Kvænangssamfunnet.  

  Medvirkning er et nøkkelord i samfunnsutvikling, og det er politisk vedtatt å opprette grendeutvalg som skal være viktige møteplasser for innbyggerne som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt. Formålet er å være samarbeidspartner, høringsinstans og pådriver inn mot kommunen i saker som grendeutvalget finner det riktig å ta tak i, som er samlende og til beste for bygda. Medlemmer til grendeutvalgene velges på årsmøte.

  Grendeutvalg i Kvænangen:

  • Kjækan- og Kvænangsbotn grendeutvalg
  • Sørstraumen grendeutvalg
  • Badderen grendeutvalg
  • Burfjord grendeutvalg
  • Alteidet grendeutvalg
  • Jøkelfjord grendeutvalg
  • Spildra grendeutvalg
  • Reinfjord grendeutvalg
 • Omstillingskommune

  Troms Fylkeskommune har innvilget omstillingsstatus til Kvænangen, i første omgang i tre år fra 2017-2020, med mulighet for forlengelse i inntil tre år til. Omstillingsstatus innebærer at Kvænangen kommune får midler fra fylkeskommunen til å sette i gang en ekstraordinær innsats for å skape vekst og nyetablering i privat sektor i kommunen. Omstillingsmidlene er  øremerket til ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. 

  Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. Omstillingsprosjektet  ledes av det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen Næringsfabrikk AS .

   

  Bakgrunn og visjon

  Fylkesrådet i Troms gjorde den 9. mai 2017 i sak 109/17 vedtak om å innvilge omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Bakgrunnen  for omstillingsstatusen er blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor (bare 1 av 3 jobber i privat sektor), fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. Les mer om begrunnelsen i konsekvensutredning for Kvænangen kommune. For å snu trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen og gjøre kommunen mindre avhengig av de offentlige arbeidsplassene.  

  Visjonen for omstillingsarbeidet er skape kultur for entreprenørskap og utvikling i Kvænangen. I omstillingarbeidet er Innovasjon Norge en viktig samarbeidspart. Innovasjon Norge har utviklet en del verktøy for regional omstilling og har oppfølgingsansvar for kommuner i omstilling.

   

  Omstillingsplan og handlingsplan

  Målet for omstillingsprosjektet er å sikre og skape 20 arbeidsplasser i Kvænangen i løpet av 3 år.  Målsetningen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet

  Kommunestyret i Kvænangen har den 06.03,.2018 vedtatt  omstillingsplan  og handlingsplan for 2018. Omstillingsplanen er bygget på utviklingsanalyse som ble laget i perioden september - oktober 2017 av Pronoe AS på oppdrag fra Kvænangen kommune.

  I omstillingsperioden prioriteres følgende innsatsområder: 

  Opplevelsesnæringer (herunder reiseliv, matopplevelser og kulturnæring)

  Tilrettelegging og entreprnørskapskultur (herunder blant annet stedsutvikling, tilrettelegging for primærnæringer, økt attraktivitet for nyetableringer og økt attraktivitet som besøks- og bosted)

  Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv (bransjeuavhengig satsing)

  Omstillingsplanen beskriver innsatsområder med tilhørende strategier.

   

  Styring og ledelse

  Kommunestyret i Kvænangen har vedtatt at det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk AS skal lede omstillingsprogrammet. 

   

  Les mer om Kvænangen næringsfabrikk og omstillingsprosjektet på  https://knfab.no/

   

  Kontaktinfo:

  https://knfab.no/ 

  E-post: post@knfab.no

  Telefon: +47 401 06 500  

 • Næringsfond

  Kvænangen kommune forvalter næringsfond som kan tildeles bedrifter, etablerere og organisasjoner i henhold til overordnede retningslinjer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 

  Næringsfondet  skal  brukes  for  å  styrke  nærigsringslivet  og  bosettingen  i  Kvænangen  kommune.  Det tildeles tilskudd fra dette fondet til tiltak som fremmer næringsutvikling, kompetanseheving, nyetablering, innovasjon og nyskapning innen næringslivet. Søknad om midler skal inneholde beskrivelse av tiltaket med målsetninger, framdriftsplan, kostnadsplan og finansieringsplan. Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no . Det er ingen søknadsfrist i fondet, søknader behandles kontinuerlig. Søknadene behandles av Kvænangen fordsstyre - formannskapet.

   

  Tilskuddsbeløp
  Tilskudd kan normalt utgjøre inntil 30 % av godkjente kostnader. For nyetableringer kan det gis utviklingstilskudd som skal nyttes målrettet til for eksempel idéutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Her kan det gis inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader.

   

  Standar vilkår for søkere til næringsfondet

  - Søker må være registrert med enten bostedsadresse eller forretningsadresse i Kvænangen, eller ønske om å registrere foretak i kommunen. 

  Det gis normal ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investeringen er foretatt hvis det ikke er avklart med og godkjent av kommunen på forhånd

  Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra dato tilsagnet ble gitt. I særlige tilfeller kan perioden utvides gjennom søknad

  Dersom prosjektet endres vesentlig må det søkes om endring av tilsagn

  Tilsagnet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling, med dokumentasjon av bruk av midlene i henhold til tilsagnet

  Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er sendt inn innen fristen

  Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at deler av eller hele tilskuddet ikke utbetales

  Kvænangen kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at tilskuddet er utbetalt

   

  Det kan ikke gis tilskudd til

  Sanering av gjeld

  Kjøp av næringstomter

  Ordinær drift av virksomheter

   

  Styret

  Det er formannskapets 5 medlemmer som utgjør fondsstyret. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. 

   

  Registrering av søknad

  Søknader til næringsfondet i Kvænangen kommune skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på www.regionalforvaltning.no. Det er ikke anledning til å levere inn søknader utenfor dette systemet. Behov for støtte fra næringsfondet skal dokumenteres grundig.

  Ved behov for støtte til levering av søknad, ta gjerne kontakt med vår næringskonsulent.

  Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune ,  Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46

 • Lånefond

  Kvænangen kommune har et lånefond for utlån til næringsdrivende. Kvænangen lånefond skal gi lån til nyetablerte og eksisterende bedrifter i Kvænangen. Formålet er å fremme innovasjon, utvikling og skape arbeidsplasser i private virksomheter, og med det bidra til vekst i Kvænangen. lån fra lånefondet er toppfinansiering, og skal supplere de lånemuligheter som næringsvirksomheter ellers måtte ha.

   

  Styret

  Det er formannskapets 5 medlemmer som utgjør fondsstyret. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. 

  Søknad

  Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no . Som hovedregel vil lånesøknad bli behandlet på førstkommende møte i fondsstyret etter mottak av søknad.fondefn

  Retningslinjer for lånefondet finnes her.

 • Næringslokaler

  Kontorlokaler og konferanserom

  Trenger du kontorplass, møtelokale eller lokaler til selskap eller familiesammenkomst?

  Árres er et næringsbygg i Sørstraumen i Kvænangen. Her kan du leie kontor eller sal til kurs, seminarer, utstillinger, konserter, selskap og andre sammenkomster. Árres drives av det kommunale selskapet Kvænangen næringsbygg AS . Les mer om mulighetene på hjemmesidene www.arres.no

  Ta kontakt med styrets leder Ragnhild Enoksen for bestilling pr. e-post: naringsbygg@arres.no eller tlf.: 90680501

  Besøksadresse
  Leiraveien 24
  9162  Sørstraumen

   

  Digitalt møterom

  På kommunehuset i Burfjord finnes det et digitalt møterom med høy standard på teknologien som muliggjør overføring av lyd og bilde. På dette rommet kan det arrangeres videomøte og telefonmøte. Rommet har kapasitet til 12 personer. Ta kontakt med kommunens servicekontor, e-post: post@kvanangen.kommune.no eller 77 77 88 00 for bestilling av rom.

   

  Lokaler til møter og andre arrangement

  I de fleste bygder/grender er det grendehus/bygdehus som leies ut til arrangementer/selskap. Her får du en liten oversikt:

   

  Kvænangen Flerbrukshus, Burfjord - kontakt Servicekontoret for å avtale leie på tlf.: 77 77 88 00

  Kvænangsbotn Grendehus v/Oddvar Seppola tlf.: 917 68 292 

  Badderen Grendehus v/Mariann Larsen tlf.: 468 00 990

  Alteidet Samfunnshus v/Marit Boberg tlf.: 481 81 953 

  Jøkelfjord Samfunnshus v/ Øyvind Boberg, tlf. 917 75 729

  Spildra Grendehus v/ Merethe Larsen tlf. 976 55 298, mail:  Spildra.Grendelag9185@gmail.com 

  Reinfjord Skole

  Stajord Bygdelag v/Unni Johansen, tlf: 41562125

 • Næringsarealer

  Kvænangen kommune har regulerte områder til nærings- og industriformål. Utvikling, salg og utleie skjer i henhold til vedtatte retningslinjer.

  Denne informasjonen gjelder ferdig regulerte arealer. I forslaget til kommuneplanens arealdel er det avsatt flere nye områder til næring/industri. Disse må det utarbeides reguleringsplan for før eventuelle tiltak kan iverksettes. 

  I Burfjord er det ledige arealer for nærings- og industriformål i Burfjord industriområde. 

   

  Burfjord industriområdet

   

  Badderen industriområde