Nærings, utviklings og teknisk etat er saksbehandler for de kommunale virkemidlene for næringsutvikling. Fra det kommunale næringsfondet og  lånefondet kan det gis støtte til oppstart av ny virksomhet, nyskaping og utvikling i eksisterende virksomheter, tilrettelegging, innovasjon og næringsutvikling. I tillegg til det kommunale næringsfondet kan etablere og bedrifter i Kvænangen få fra støtte Innovasjon Norge og Sametinget. Kvænangen kommune ligger i det samiske forvaltningsområdet, og dermed kan alle gründere og bedrifter/næringsdrivende søke om støtte fra Sametinget.

 

 

 • Samfunnsutvikling

  Kommunen har et særskilt ansvar og en viktig rolle som samfunnsutvikler, med mål om å utvikle gode lokalsamfunn for innbyggere og næringslivet. Lokal samfunnsutvikling innebærer å utvikle kommunen som et sted å bo og legge til rette for arbeidsliv og fritid.  

  Det handler om stedsutvikling, omdømmebygging, integrering av nye innbyggere, kommuneplanlegging, næringsrettet utviklingsarbeid, samarbeid mellom kommune og næringsliv, regionalt samarbeid, samferdsel, transport, folkehelsearbeid og infrastruktur.  Dette er oppgaver som nødvendigvis ikke er lovpålagt for kommunen, men som er viktige forutsetninger for innbyggernes bolyst, trivsel, identitet og samhørighet.  Etat for næring, utvikling og teknisk har koordinatorfunkjson for en rekke tiltak for en helhetlig utvikling av Kvænangssamfunnet.  

  Medvirkning er et nøkkelord i samfunnsutvikling, og det er politisk vedtatt å opprette grendeutvalg som skal være viktige møteplasser for innbyggerne som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt. Formålet er å være samarbeidspartner, høringsinstans og pådriver inn mot kommunen i saker som grendeutvalget finner det riktig å ta tak i, som er samlende og til beste for bygda. Medlemmer til grendeutvalgene velges på årsmøte.

  Grendeutvalg i Kvænangen:

  • Kjækan- og Kvænangsbotn grendeutvalg
  • Sørstraumen grendeutvalg
  • Badderen grendeutvalg
  • Burfjord grendeutvalg
  • Alteidet grendeutvalg
  • Jøkelfjord grendeutvalg
  • Spildra grendeutvalg
  • Reinfjord grendeutvalg
 • Omstillingskommune

  Troms Fylkeskommune har innvilget omstillingsstatus til Kvænangen, i første omgang i tre år fra 2017-2020, med mulighet for forlengelse i inntil tre år til. Omstillingsstatus innebærer at Kvænangen kommune får midler fra fylkeskommunen til å sette i gang en ekstraordinær innsats for å skape vekst og nyetablering i privat sektor i kommunen. Omstillingsmidlene er  øremerket til ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. 

  Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. Omstillingsprosjektet  ledes av det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen Næringsfabrikk AS .

   

  Bakgrunn og visjon

  Fylkesrådet i Troms gjorde den 9. mai 2017 i sak 109/17 vedtak om å innvilge omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Bakgrunnen  for omstillingsstatusen er blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor (bare 1 av 3 jobber i privat sektor), fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. Les mer om begrunnelsen i konsekvensutredning for Kvænangen kommune. For å snu trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen og gjøre kommunen mindre avhengig av de offentlige arbeidsplassene.  

  Visjonen for omstillingsarbeidet er skape kultur for entreprenørskap og utvikling i Kvænangen. I omstillingarbeidet er Innovasjon Norge en viktig samarbeidspart. Innovasjon Norge har utviklet en del verktøy for regional omstilling og har oppfølgingsansvar for kommuner i omstilling.

   

  Omstillingsplan og handlingsplan

  Målet for omstillingsprosjektet er å sikre og skape 20 arbeidsplasser i Kvænangen i løpet av 3 år.  Målsetningen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet

  Kommunestyret i Kvænangen har den 06.03,.2018 vedtatt  omstillingsplan  og handlingsplan for 2018. Omstillingsplanen er bygget på utviklingsanalyse som ble laget i perioden september - oktober 2017 av Pronoe AS på oppdrag fra Kvænangen kommune.

  I omstillingsperioden prioriteres følgende innsatsområder: 

  Opplevelsesnæringer (herunder reiseliv, matopplevelser og kulturnæring)

  Tilrettelegging og entreprnørskapskultur (herunder blant annet stedsutvikling, tilrettelegging for primærnæringer, økt attraktivitet for nyetableringer og økt attraktivitet som besøks- og bosted)

  Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv (bransjeuavhengig satsing)

  Omstillingsplanen beskriver innsatsområder med tilhørende strategier.

   

  Styring og ledelse

  Kommunestyret i Kvænangen har vedtatt at det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk AS skal lede omstillingsprogrammet. 

  Les mer om Kvænangen næringsfabrikk og omstillingsprosjektet på  https://knfab.no/

   

  Kontaktinfo:

  https://knfab.no/ 

  E-post: post@knfab.no

  Telefon: +47 401 06 500  

 • Næringslokaler

  Kontorlokaler og konferanserom

  Trenger du kontorplass, møtelokale eller lokaler til selskap eller familiesammenkomst?

  Árres er et næringsbygg i Sørstraumen i Kvænangen. Her kan du leie kontor eller sal til kurs, seminarer, utstillinger, konserter, selskap og andre sammenkomster. Árres drives av det kommunale selskapet Kvænangen næringsbygg AS . Les mer om mulighetene på hjemmesidene www.arres.no

  Ta kontakt med styrets leder Ragnhild Enoksen for bestilling pr. e-post: naringsbygg@arres.no eller tlf.: 90680501

  Besøksadresse
  Leiraveien 24
  9162  Sørstraumen

   

  Digitalt møterom

  På kommunehuset i Burfjord finnes det et digitalt møterom med høy standard på teknologien som muliggjør overføring av lyd og bilde. På dette rommet kan det arrangeres videomøte og telefonmøte. Rommet har kapasitet til 12 personer. Ta kontakt med kommunens servicekontor, e-post: post@kvanangen.kommune.no eller 77 77 88 00 for bestilling av rom.

   

  Lokaler til møter og andre arrangement

  I de fleste bygder/grender er det grendehus/bygdehus som leies ut til arrangementer/selskap. Her får du en liten oversikt:

   

  Kvænangen Flerbrukshus, Burfjord - kontakt Servicekontoret for å avtale leie på tlf.: 77 77 88 00

  Kvænangsbotn Grendehus v/Oddvar Seppola tlf.: 917 68 292 

  Badderen Grendehus v/Mariann Larsen tlf.: 468 00 990

  Alteidet Samfunnshus v/Marit Boberg tlf.: 481 81 953 

  Jøkelfjord Samfunnshus v/ Øyvind Boberg, tlf. 917 75 729

  Spildra Grendehus v/ Merethe Larsen tlf. 976 55 298, mail:  Spildra.Grendelag9185@gmail.com 

  Reinfjord Skole

  Stajord Bygdelag v/Unni Johansen, tlf: 41562125

 • Næringsarealer

  Kvænangen kommune har regulerte områder til nærings- og industriformål. Utvikling, salg og utleie skjer i henhold til vedtatte retningslinjer.

  Denne informasjonen gjelder ferdig regulerte arealer. I forslaget til kommuneplanens arealdel er det avsatt flere nye områder til næring/industri. Disse må det utarbeides reguleringsplan for før eventuelle tiltak kan iverksettes. 

  I Burfjord er det ledige arealer for nærings- og industriformål i Burfjord industriområde. 

   

  Burfjord industriområdet

   

  Badderen industriområde