• Næringsfond

  Små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Næringsfondet skal styrke næringslivet og bosettingen i Kvænangen kommune. Støtte fra det kommunale næringsfondet skal bidra til økt sysselsetting og næringsaktivitet, styrket samarbeid og attraktive lokalsamfunn, i henhold til mål i samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan (2021-2032).

  Søknad om midler skal inneholde beskrivelse av tiltaket med målsetninger, framdriftsplan, kostnadsplan og finansieringsplan. Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no. Det er ingen søknadsfrist i fondet, søknader behandles kontinuerlig. Søknadene behandles av Kvænangen fordsstyre - formannskapet.

   

  Tilskuddsbeløp
  Tilskudd kan normalt utgjøre inntil 30 % av godkjente kostnader. For nyetableringer kan det gis utviklingstilskudd som skal nyttes målrettet til for eksempel idéutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Her kan det gis inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader.

   

  Standar vilkår for søkere til næringsfondet

  • Søker må være registrert med enten bostedsadresse eller forretningsadresse i Kvænangen, eller ønske om å registrere foretak i kommunen. 
  • Det gis normal ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investeringen er foretatt hvis det ikke er avklart med og godkjent av kommunen på forhånd
  • Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra dato tilsagnet ble gitt. I særlige tilfeller kan perioden utvides gjennom søknad
  • Dersom prosjektet endres vesentlig må det søkes om endring av tilsagn
  • Tilsagnet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling, med dokumentasjon av bruk av midlene i henhold til tilsagnet
  • Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er sendt inn innen fristen
  • Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at deler av eller hele tilskuddet ikke utbetales
  • Kvænangen kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at tilskuddet er utbetalt

   

  Det kan ikke gis tilskudd til

  • Sanering av gjeld
  • Kjøp av næringstomter
  • Ordinær drift av virksomheter

   

  Styret

  Det er formannskapets 5 medlemmer som utgjør fondsstyret. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. 

   

  Registrering av søknad

  Søknader til næringsfondet i Kvænangen kommune skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på www.regionalforvaltning.no. Det er ikke anledning til å levere inn søknader utenfor dette systemet. Behov for støtte fra næringsfondet skal dokumenteres grundig.

  Ved behov for støtte til levering av søknad, ta gjerne kontakt med vår næringskonsulent.

   

  Vedtekter for næringsfondet.

 • Lånefond

  Kvænangen kommune har et lånefond for utlån til næringsdrivende. Kvænangen lånefond skal gi lån til nyetablerte og eksisterende bedrifter i Kvænangen. Formålet er å fremme innovasjon, utvikling og skape arbeidsplasser i private virksomheter, og med det bidra til vekst i Kvænangen. lån fra lånefondet er toppfinansiering, og skal supplere de lånemuligheter som næringsvirksomheter ellers måtte ha.

  Styret

  Det er formannskapets 5 medlemmer som utgjør fondsstyret. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. 

  Søknad

  Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no . Som hovedregel vil lånesøknad bli behandlet på førstkommende møte i fondsstyret etter mottak av søknad.

   

  Vedtekter for lånefondet.

 • Kulturmidler til lag og foreninger og samfunnshus/grendehus

  Kvænangen kommune deler årlig ut kulturmidler til to formål:  Aktivitets- og kulturtilskudd for lag og foreninger
  Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter i kommunen. Lag og foreninger som har tilbud av aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) tas dette med i søknaden.

   

  Driftstilskudd til samfunnshus/grendehus
  Kvænangen er en langstrakt kommune med mange bygder. Samfunns- og grendehus er en viktig del for å bidra til aktivitet i bygdene. Driftsutgifter er en stor del av utgiftspostene deres. For å kunne frigi mer ressurser til å skape liv og røre i bygdene ønsker Kvænangen kommune å tilby driftstilskudd til samfunns- og grendehus. 


  Retningslinjer for tildeling av kulturmidler
  Elektronisk søknadsskjema

 • Søk om midler hos Kvænangen Næringsfabrikk

  Er du en bedriftseier eller har en idé som kan bidra til å skape og sikre arbeidsplasser i Kvænangen kommune? Da bør du vurdere å søke om midler hos Kvænangen Næringsfabrikk AS. De tilbyr støtte for prosjekter i tidlig fase, forstudier og forprosjekter, og fungerer som et supplement til de ordinære virkemidlene.

  Kvænangen Næringsfabrikk

 • Tilskuddsportalen

  Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Tilskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd. Lag og foreninger i Kvænangen oppfordres til å benytte seg av denne resurrsen. 

  https://tilskuddsportalen.no/