Kommunen behandler søknader om motorferdsel i utmark fortløpende. Regelverket setter rammer for hvilke tillatelser kommunen kan gi. Kjøring på barmark er underlagt særlig store begrensninger. Motorisert ferdsel i utmark omfattes ikke av allemannsretten, og forutsetter grunneiers tillatelse i tillegg til kommunens tillatelse. I landskapsvernområder og naturreservater er det egne regler som setter ytterligere begrensninger på motorferdselen.  

Kvænangen har et stort løypenett for rekreasjonskjøring med snøskuter. Når løypene er åpne kan man kjøre på dem med snøskuter uten spesifikt formål eller avklaringer med grunneier. 

På Miljødirektoratets nettside kan du lese mer om regelverket Motorferdsel i utmark: Slik er reglene - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

 • Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark

  Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke har direkte hjemmel i lovverket, så må du søke kommunen om tillatelse før du kan kjøre. 

  Kvænangen kommune benytter et nettbaset søknadskjema som du finner på denne sida:

  Søknadsskjema for motorferdsel i utmark

  Det er viktig at formål, omfang og andre relevante opplysninger oppgis i søknaden. Vi må også ha navn på aktuelle sjåfører når det gjelder kjøring i privat regi.  Det må også legges med kart som viser hvor det ønskes å kjøre. 

  Les gjerne mer om regelverket hos Miljødirektoratet