Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Alternativ kommunikasjon (ASK) for barnehagebarn
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgerlig vielse
Bompenger - privat vei
Barnehageplass
Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehage – et trygt og godt barnehagemiljø
Barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne
Bolig - oppføring av ny bolig
Barnekoordinator
Barnevernet - Hjelpetiltak
Barnevernets undersøkelse i hjemmet
Barselgrupper
Beboerparkering
Bekymringsmelding til barnevernet
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bibliotek
Bilstønad

D
Den kulturelle skolesekken
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Dagmamma - godkjenning
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Fastlege
Fredete kulturminner - tilskudd til inngrep
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi

G
Gjødsling av skog - tilskudd
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel
Helsestasjon
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helsefremmende hjemmebesøk

I
Individuell plan - et individuelt tilpasset tjenestetilbud
Innbyggerforslag
Innhold og kvalitet i barnehagen
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for innvandrere

J
Jakt og fangst
Jaktvald og fellingstillatelse
Jegerprøven

K
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Krisesenter
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudet
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskole og skoleturer
Leksehjelp i grunnskolen

M
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Matombringing
Matrikkel - retting
Midlertidig botilbud
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Opplæring for beboere i asylmottak
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs
Ordensreglement i skolen
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Omsorgsbolig
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

P
Pleie i livets sluttfase
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Retten til tolk
Returordninger for avfall
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Samlivskurs
Søknad om arrangement
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Skolemiljøet - Det fysiske miljøet
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Serveringsbevilling
Sikring og rehabilitering av bygg
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skogplanting - tilskudd
Skolehelsetjeneste
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Sykehjem - langtidsopphold
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støttekontakt
Støtte til bedrifter
Støtte til pårørende
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Trygghetsalarm
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tilskudd til Den norske kirke
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til idrettsanlegg
Tilskudd til tilpasning av bolig
Tilskudd til utredning og prosjektering
Tobakkssalg - registrering og tilsyn
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tuberkuloseundersøkelse
Tannhelsetjeneste
Tegnspråkopplæring i barnehagen

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vaktmester - ambulerende
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Veivedlikehold

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp