Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F H I J K L M N P R S T U V

A
Allemannsretten
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til tilpasning
Brannvern og tilsyn
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdeutviklingsmidler
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom

D
Delingsforretning
Den kulturelle skolesekken
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien

F
Fellingstillatelse
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

J
Jegerprøven

K
Kartforretning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturskole - opptak
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

P
Produksjonstilskudd i jordbruket

R
Reguleringsplan

S
Selvbygger
Skolefritidsordning (SFO)
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Støttekontakt

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Trygghetsalarm

U
Utslippstillatelse

V
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget