Tilskudd til politiske partier

Ordningen med tilskudd til de politiske partiene ble sist gang vedtatt av kommunestyret den 17.12.2008 og lyder slik: ”§ 9 i reglement for folkevalgte om økonomiske støtte til politiske partier endres og skal lyde slik: Kommunestyret bevilger et kommunalt tilskudd til de lister som er representert i kommune-styret eller har fått mer enn 4 % av stemmene. Tilskuddet fordeles med 10 % som grunnstøtte til alle partier/grupper og 90 % fordeles forholdsmessig ut fra antall stemmer oppnådd ved siste kommune-styrevalg. Bygdelister som er representert i kommunestyret gis et kommunalt tilskudd etter samme fordelingsnøkkel som til de politiske partiene.”

Det settes årlig av et beløp i budsjettet til dette. I budsjett for 2021 er det satt av kr 20 000 og beløpet utbetales på grunnlag av valgresultatet i 2019. Det gir slik fordeling:

Parti

Antall stemmer

Forholdsvis fordeling

Grunnstøtte

Stemmestøtte

Beløp

Arbeiderpartiet

254

38,5

400

6927

7 327

Senterpartiet

160

24,2

400

4364

4 764

Bygdelista

85

12,9

400

2318

2 718

Høyre/FrP *)

89

13,5

400

2427

2 827

SV

72

10,9

400

1964

2 364

Sum totalt:

660

100

 

20 000

*) Beløpet til felleslista Høyre/FrP utbetales til Høyre.