Kvænangen kommunes formanskap som planutvalg vedtok i sak 21/102 den 29.06.2021 å legge ut forslag til lokal forskrift om skuterløyper til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket lyder:
Med hjemmel i lov om notorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven) §4a og reglene i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på isalgte vassdrag (motorferdselsforskriften) § 4a vedtar kvænangen formannskap som planutvalg å legge forslag til ny lokal forskrift om snøskuterløyperut til høring og offentlig ettersyn.

Forslaget til ny forskrift om snøskuterløyper omfatter fastsettelse av løyper til snøskuterkjøring i Kvænangen kommune med bestemmelser om bruk av løypene, kart over løypene og beskrivelse av utredninger. Høringsvedtaket kunngjøres ihht. reglene i plan- og bygningsloven § 11-14

Saksdokumentene er tilgjengelig her

  1. Forskrift om snøskuterløyper (bestemmelser om bruk)
  2. Kart over løypenett
  3. Beskrivelse av forskriftsprosess og utredninger
  4. Uttalelser til oppstartvarsel
  5. Kommunikasjon med sektormyndigheter/kommuner
  6. Skredrapport
  7. Sosi-fil fornedlastning

Kvænangen kommune inviterer til medvirkning og oppfordrer alle med interesse for saken til å uttale seg til høringsforslaget.

Merknader og uttalelser må merkes Sak 21/33 og sendes skriftlig til:

Kvænangen kommune, kommunehuset Gargu 8, 9161 Burfjord eller E-post: post@kvanangen.kommune.no.

Fristen for å uttale seg til høringsforslaget er 5. september 2021