TJENESTER SOM TILBYS PÅ AVDELINGEN

 • Undersøkelse, vurdering, behandling og trening – på institutt, på skole, i barnehage, på sykestue/-hjem og i pasientens eget hjem hvis det er nødvendig.
 • 4 mnd.-undersøkelse av spedbarn på helsestasjonen, og vurderinger/undersøkelser av barn ellers i samarbeid med helsesykepleier.
 • Treningsgrupper i avdelingens egne lokaler, på skole, på institusjoner og på Flerbrukshuset i Burfjord.
 • Frisklivssentral, der fysioterapeuter er instruktører. Se tjenestebeskrivelse og gruppetreningstilbud under «Frisklivssentralen i Kvænangen».
 • Hverdagsrehabilitering i samarbeid med hjemmetjenesten og ergoterapeut. Se tjenestebeskrivelse under «Hjemmebaserte tjenester».
 • Del av tverrfaglig habilitering/rehabilitering ved Gargo sykestue og Furutoppen.

 

 • Hvordan komme til fysioterapeut
  • Kan henvises fra lege, spesialist, opptreningsinstitusjon eller lignende. 
  • Selv fylle ut kontaktskjema (som fås på legekontoret eller på fysioterapiavdelingen) og levere i låst postkasse på fysioterapiavdelingen, den henger midt mellom kontorene. Fysioterapeutene kontakter deg for å avtale time.
  • Ta kontakt på telefon 47396149/40405617, fysioterapeutene fyller ut kontaktskjema.

   Når avdelingen mottar henvisning/kontaktskjema, vil den bli lagt inn på venteliste. Enkelte diagnoser – de som er opererte, opptrening etter sykdom/skade, barn og enkelte andre grupper – prioriteres ved å få time før den ordinære ventelisten. Dette gjør at det kan være vanskelig å opplyse hvor lang ventetid det blir for de som står på ordinær venteliste. Viser til vedlegg av prioriteringsnøkkel under.
 • Prioriteringsnøkkel for fysioterapeuter

  Vedlegg:

  Prioriteringsnøkkel for fysioterapeuter i Kvænangen kommune
  (Merk: Det er mulig skjemaet ikke fungerer optimalt på telefon.)

  PioritetPasientkategori

  Tidsramme (målsetning)

  Nye henvendelser

  1 Rask intervensjon er nødvendig og har stor betydning for effekt av tiltak.
  • Terminale pasienter.
  • Nyopererte pasienter.
  • Etterbehandling av akutt skade.
  • Barn/ungdom under 18 år med akutte behov eller behov for tidlig intervensjon.
  • Korttidspasienter på sykehjem med behov for opptrening og tilrettelegging før overføring til hjemmet.
  • Kontrakturforebygging.
  • Pasienter under utredning (vurdering), i samarbeid med lege.
  2 uker
  2 Tidlig intervensjon forventes å ha stor betydning for effekt av tiltak.
  • Rehabiliteringsbrukere der ansvarsgruppe er etablert og prosesser er i gang.
  6 uker
  3 Intervensjon forventes å ha betydning for å forbedre og/eller opprettholde funksjonsnivå.
  • Barn/ungdom uten akutte problemer, f.eks. motorikk, grep, atferd, ortopedi og forebygging.
  • Kronikere (på sykehjem eller hjemme) med behov for fysioterapi grunnet vesentlig forandring av funksjon som følge av f.eks. reumatisme, neurologiske sykdommer, ortopedi, osv.
  8 uker
  4 Intervensjon fra terapeut anses som hensiktsmessig, men kan vente
  • Andre ventelistepasienter.
  • Kronikere med behov for behandling/vedlikehold/forebygging.
  • Pleiepasienter på sykehjem med behov for vurdering og veiledning i forflytning, rullestol, gangtrening, vedlikeholdstrening, osv.
  6 mnd

  Prioriteringsnøkkelen er til for å prioritere blant de daglige oppgavene. De oppgitte tidsrammene er en målsetting. Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet for fysioterapi.

  Intensiteten og varigheten av den fysikalske behandlingen, vil i hvert enkelt tilfelle vurderes av behandlende terapeut.

  Personer med kroniske sykdommer/tilstander i stabil fase, må måtte påregne opphold mellom behandlingsperioder. Sykemeldt kortere enn 6 uker prioriteres før sykemeldte over 6 uker (Prioritet 1 og 2). Pasienter med like diagnoser må være forberedt på å kunne bli plassert i gruppebehandling.

 • Hva kan bruker forvente av oss?
  • At tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter.
  • At det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
  • Ventetid skal ikke overstige den frist som er satt jf. tjenestens prioriteringsnøkler.
  • Det tas direkte kontakt med bruker/brukers kontaktperson, for avtale.
  • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses.
 • Hva forventer vi av bruker?
  • At du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester.
  • At du møter til avtalt tid eller er til stede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk.
  • Dersom ikke avtalen kan overholdes, må du gi beskjed om dette og du er selv ansvarlig for å avtale ny tid. Om du ikke møter opp blir du belastet for timen om du ikke avbestiller innen 24 timer før oppsatt time. Dette selv om du har frikort eller rett til gratis behandling.
  • At du er motivert for behandling og følger opp de tiltak som blir avtalt.