Omstillingsstatus innebærer at Kvænangen kommune får midler fra fylkeskommunen til å sette i gang en ekstraordinær innsats for å skape vekst og nyetablering i privat sektor i kommunen. Omstillingsmidlene er øremerket til ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. 

Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. Omstillingsprosjektet  ledes av det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen Næringsfabrikk AS .

 

Bakgrunn og visjon

Fylkesrådet i Troms gjorde den 9. mai 2017 i sak 109/17 vedtak om å innvilge omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Bakgrunnen  for omstillingsstatusen er blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor (bare 1 av 3 jobber i privat sektor), fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. Les mer om begrunnelsen i konsekvensutredning for Kvænangen kommune. For å snu trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen og gjøre kommunen mindre avhengig av de offentlige arbeidsplassene.  

Visjonen for omstillingsarbeidet er skape kultur for entreprenørskap og utvikling i Kvænangen. I omstillingarbeidet er Innovasjon Norge en viktig samarbeidspart. Innovasjon Norge har utviklet en del verktøy for regional omstilling og har oppfølgingsansvar for kommuner i omstilling.

 

Omstillingsplan og handlingsplan

Målet for omstillingsprosjektet er å sikre og skape 20 arbeidsplasser i Kvænangen i løpet av 3 år.  Målsetningen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet

Kommunestyret i Kvænangen har den 06.03,.2018 vedtatt  omstillingsplan  og handlingsplan for 2018. Omstillingsplanen er bygget på utviklingsanalyse som ble laget i perioden september - oktober 2017 av Pronoe AS på oppdrag fra Kvænangen kommune.

I omstillingsperioden prioriteres følgende innsatsområder: 

Opplevelsesnæringer (herunder reiseliv, matopplevelser og kulturnæring)

Tilrettelegging og entreprnørskapskultur (herunder blant annet stedsutvikling, tilrettelegging for primærnæringer, økt attraktivitet for nyetableringer og økt attraktivitet som besøks- og bosted)

Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv (bransjeuavhengig satsing)

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder med tilhørende strategier.

 

Styring og ledelse

Kommunestyret i Kvænangen har vedtatt at det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk AS skal lede omstillingsprogrammet. 

 

Les mer om Kvænangen næringsfabrikk og omstillingsprosjektet på  https://knfab.no/