Innhold i tjenesten

Ergoterapeuter har kompetanse på å se sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelsene, både i institusjon og i private hjem. Dette kan innebære:

  • Kartlegging av funksjonsnivå
  • Trene på å utføre daglige gjøremål
  • Tilrettelegging av omgivelsene i bolig, på arbeidsplassen, skolen og fritidsarena.
  • Bistand til å søke på, samt opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.
  • Utprøving og tilpassing av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere
  • Midlertidig utlån av hjelpemidler
  • Håndtrening
  • Kommunens syns- og hørselskontakt

 

Henvisning

Som bruker eller pårørende kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen eller bruke henvisningsskjema. Fagpersoner i kommunen henviser på ergoterapitjenestens henvisningskjema.

Klikk her for henvisningsskjema.

Alle henvisninger og forespørsler til ergoterapeut prioriteres etter faglige retningslinjer for forsvarlig helsehjelp. 

bilde ergoter.png

Illustrasjon. Et aldersvennlig samfunn: bo og nærmiljø, lenger i arbeid, meningsfull aktivitet og mestring, samt fysisk aktivitet og sosialt liv.

Kilde. Aldersvennlig.no

 

Lovgrunnlag

Med virkning fra 1. januar 2020 er det lovpålagt for alle kommuner å tilby ergoterapi. Ergoterapeuten er underlagt samme, eller tilsvarende, strenge krav om pasientfortrolighet, taushetsplikt og etiske retningslinjer.

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5 og nr. 6 bokstav a

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

 

Egenbetaling

Ergoterapi er i utgangspunktet gratis, men det er kommunale satser for egenandel på lån av hjelpemidler fra lokalt lager, utkjøring av hjelpemidler, samt håndtrening fastsatt av kommunestyret.

 

Klage

Så lenge tjenesten ligger innenfor området som krever enkeltvedtak går klagen etter de vanlige

reglene om klage til Fylkesmannen etter pbrl. § 7-2 første ledd.