Målgruppen er mennesker som har, eller står i fare for å få vansker med utførelse av aktiviteter i sitt hverdagsliv. Ergoterapeuten jobber både på system- og brukernivå innen flere områder: helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og habilitererende arbeid, samt behandling.

 

Innhold i tjenesten

Ergoterapeuter har kompetanse på å se sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelsene, både i institusjon og i private hjem. Dette kan innebære:

 • Kartlegging av funksjonsnivå
 • Trene på å utføre daglige gjøremål
 • Tilrettelegging av omgivelsene i bolig, på arbeidsplassen, skolen og fritidsarena.
 • Bistand til å søke på, samt opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.
 • Utprøving og tilpassing av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere
 • Midlertidig utlån av hjelpemidler
 • Håndtrening
 • Kommunens syns- og hørselskontakt

Henvisning

Som bruker eller pårørende kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen eller bruke henvisningsskjema. Fagpersoner i kommunen henviser på ergoterapitjenestens henvisningskjema.

Klikk her for henvisningsskjema.

Alle henvisninger og forespørsler til ergoterapeut prioriteres etter faglige retningslinjer for forsvarlig helsehjelp. 

bilde ergoter.png

Illustrasjon. Et aldersvennlig samfunn: bo og nærmiljø, lenger i arbeid, meningsfull aktivitet og mestring, samt fysisk aktivitet og sosialt liv.

Kilde. Aldersvennlig.no

 • Lovgrunnlag

  Med virkning fra 1. januar 2020 er det lovpålagt for alle kommuner å tilby ergoterapi. Ergoterapeuten er underlagt samme, eller tilsvarende, strenge krav om pasientfortrolighet, taushetsplikt og etiske retningslinjer.

   

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5 og nr. 6 bokstav a

  Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

 • Egenbetaling

  Ergoterapi er i utgangspunktet gratis, men det er kommunale satser for egenandel på lån av hjelpemidler fra lokalt lager, utkjøring av hjelpemidler, samt håndtrening fastsatt av kommunestyret.

 • Klage

  Så lenge tjenesten ligger innenfor området som krever enkeltvedtak går klagen etter de vanlige reglene om klage til Fylkesmannen etter pbrl. § 7-2 første ledd.