Bosetting 

Kvænangen kommune vedtar på bakgrunn av en anmodning fra IMDi over hvor mange flyktninger som kommunen skal bosette. I 2022 ble det vedtatt at Kvænangen kommune skulle bosette 30 flyktninger og planlegge bosettelse av ytterligere 30 flyktninger. 

I 2023 planlegges det å bosette 30 flyktninger i Kvænangen kommune. Flyktningetjenesten har i samarbeid med andre kommunale tjenester ansvaret for å gjennomføre bosettingen av flyktningene. Dette innebærer et ansvar for bosettingen, koordineringen av tjenester, og oppfølgingen av flyktningenes introduksjonsprogram. 

 

Introduksjonsprogram 

Kommunen er lovpålagt etter Integreringsloven å tilby innvandrere i målgruppen et introduksjonsprogram. 

Innholdet i et introduksjonsprogram skal minst inneholde; norskopplæring, samfunnskunnskap, livsmestring og arbeids- eller utdanningsrettede elementer. De deltakerne som har barn under 18 år eller venter barn i løpet av programtiden, skal også gjennomføre kurs i foreldreveiledning. 

Alle flyktninger som bosettes i kommunen mellom 18 og 55 år, får tilbud om deltakelse i introduksjonsprogrammet. Hovedvekten i kommunen vil ligge på norskopplæring i kombinasjon med språk/arbeidspraksis. Sluttmålet med introduksjonsprogrammet er å kvalifisere seg videre utdanning eller arbeid. 

Flyktninger fra Ukraina 

Flyktninger fra Ukraina får oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, en kollektiv beskyttelse i Norge. De har en rett, men ikke plikt til å delta i et introduksjonsprogram. De har også rett, men ikke plikt til å delta i norskopplæring. Deres introduksjonsprogram skal minst bestå av arbeids- eller utdanningsrettede elementer og et språktilbud, og foreldreveiledning for de deltakere som har barn under 18 år eller venter barn i løpet av programtiden. 

Hvis det fra kommunen sin side ikke kan gjennomføre et introduksjonsprogram på fulltid, kan programmet være på deltid. Deltakerne skal da få utbetalt integreringsstønad (lønn) tilsvarende deltakelse på fulltid.