Mowi ASA har søkt om tillatelse til å gjøre endring av anlegget på akvakulturlokalitet utfor Fjellbukt. Lokaliteten er satt av til akvakultur i kystsoneplanen, og det har vært anlegg på denne lokaliteten tidligere. 

Søknaden behandles nå av Troms Fylkeskommune etter Akvvakulturloven. I denne sammenheng skal søknaden ligge ute til offentlig ettersyn i 4 uker. Søknadsdokumentene kan lastes ned fra kommunen sin nettside, og det er lagt ut papirutskrift på Rådhuset i Burfjord. 

 

Vedlegg: 

Mowi ASA 964118191 - Søknad om akvakultur på lokalitet 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune - Oversendelse (16375)[1].pdf

220330 Supplerende informasjon Fjellbukt.PDF(16376).pdf

220316 Fjellbukt behov.PDF(16377).pdf

220316 Fjellbukt Vurdering av behov for konsekvensutredning.PDF(16378).pdf

53-2-22B B Fjellbukt.PDF(16379).pdf

22-1-22S Fjellbukt V.2.PDF(16380).pdf

Dødfiskplukking, ensilasjehåndtering og registrering - Prosedyre (1).PDF(16381).pdf

49-3-18S Fjellbukt.PDF(16382).pdf

Arealplan Fjellbukt.PDF(16383).pdf

Anleggsskisse.PDF(16384).pdf

54-2-22C Fjellbukt.PDF(16385).pdf

Koordinater Fjellbukt.PDF(16386).pdf

Matrise smittehygienetiltak for båter og lektere.PDF(16387).pdf

Helsekontroller ferskvann og sjø - prosedyre.PDF(16388).pdf

Registreringer i Mercatus AquaFarmer og Altinn - prosedyre.PDF(16389).pdf

81-2-22FU Fjellbukt.PDF(16390).pdf

Måling av oksygen i sjøanlegg - prosedyre (2).PDF(16391).pdf

Fiskeriinteresser Fjellbukt.PDF(16392).pdf

Farleder Fjellbukt.PDF(16393).pdf

Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1906574.PDF(16394).pdf

Varslingsliste region Nord - sjø (3).PDF(16395).pdf

Sjøkart Fjellbukt.PDF(16396).pdf

Sentrale beredskapsplaner - Mowi Nord (1).PDF(16397).pdf

Reindrift Flytting Samling Fjellbukt.PDF(16398).pdf

Reindrift gjerder anlegg Fjellbukt.PDF(16399).pdf

Verneområde Fjellbukt.PDF(16400).pdf

 

Merknader til framlegget sendes skriftlig til: Kvænangen kommune, Gargu 8, 9161 Burfjord

Eller på epost: post@kvanangen.kommune.no

Frist for å komme med innspill settes til 10. mai 2022.

C 2NBOFhrja 2ZAAAAAElFTkSuQmCC