Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (motorferdselforskriften) §4a vedtar Kvænangen kommune kommunal forskrift for snøscooterløyper med tilhørende kart over snøscooterløyper.

Vedtaket gjelder følgende løyper:

 • Løyper i Kvænangen

  Nr.

  Trasé Lengde (km)

  1

  Burfjord sentrum 1,2

  2

  Burfjorddalsløypa 22.1

  3

  Flintvatn- og djupvatnløypa 13

  4

  Storevvatnløypa 13,3

  5

  Badderløypa 14,5

  6

  Magnusløypa 3,8

  7

  Kjækanløypa 10,7

  8

  Bielvvannløypa 18,3

  9

  Baddervannsløypa 4,2

  10

  Polvatnløypa 3,2

  11

  Alteidløypa 7,9

  12

  Kvænangsbotnløypa 31

  13

  Naviteidløypa 12,4

  14

  Naviteidet – Sáhppejávri 7,2

  15

  Nordbotnløypa 5,8

  16

  Reinfjordløypa 21,3

  17

  Nersokkløypa 3,5

  18

  Bjørnvatnløypa 2,7

  19

  Seglvik – Loppa grense 2

  20

  Løyper på Spildra 9

  21

  Valan- og Meilandsløypa 18
  Totalt 225,1 km

 

Samtidig oppheves tidligere forskrift FOR-2007-03-14-410 Forskrift om snøskuterløyper, Kvænangen kommune, Troms

Det arbeides videre med avklaringer og realisering av løype langs Jon larsavassdraget til Alta og løype til Meiland. Det arbeides også videre med mulighet for etablering av scooterløype til Jøkelfjord og sammenbinding mellom Navit og Nordreisa.


Møtebok med protokoll
Forskrift .pdf
Kart med vedtatte løyper.pdf
Forskriftsprosess og utredninger.pdf
Merknadshefte høring.pdf
Rapport skredvurderinger.pdf

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag setter føringer for klageadgangen. § 4a, 8. ledd i forskriften sier følgende om muligheten til å klage på vedtaket.

Kommunens vedtak om snøskuterløyper kan påklages til statsforvalteren. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

 

Klager må sendes skriftlig til Kvænangen kommune, Gargu 8, 9161 Burfjord
eller på e-post til post@kvanangen.kommune.no

Klagefristen er 13. januar 2022.