Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerer eller andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronautbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitetet skal vektlegges. 

Det kan gis støtte til investeringer, utviklingsprosjekter og støtte til nyetablerte bedrifter. Tilskudd  gis som bagatellmessig støtte.

Måloppnåelse vurderes i forhold til

- utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

- utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet

Søknaden skal sendes inn på www.regionalforvatlning.no . Søker skal i søknaden beskrive prosjektet/tiltaket og forventede resultater, oppgi søkandsbeløp og finasieringsplan for tiltaket. Søker må også oppgi om  søker på søkandstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. relene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår. 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke oversitge 50 prosent av prosjektetskapitalbehov, og det skal aldri overtige 75 prosent. Tilskuddmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Inntil 15 prosent av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av tiltaket Tiltaket må ikke være igangsatt før søknaden sendes inn. 

Fondsstyret behandler søknadene til det kommunale næringsfondet i henhold til Midlertidig forskrift om tilskudd til det kommunale næringsfond som følge av covid-19 -utbruddet fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.juni. 2020. Søkandene behandles etterhvert som de kommer inn, søknadsfrist er 31.12.2020. 

 

For mer informasjon ta kontakt med rådgiver for næring og utvikling Anne Berit Bæhr, tlf. 40405624 eller e-mail: anne.bahr@kvanangen.kommune.no