For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 20. juni. Søker du etter dette gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Søknaden fylles ut og leveres elektronisk gjennom Visa flyt barnehage på hjemmesiden til Kvænangen kommune.

Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Du som søker, må ha samme folkeregistrerte adresse som barnet med barnehageplass. Dere må bo i Kvænangen kommune.

Vi regner ektefeller, samboere og registrerte partnere som samme husholdning. Vi regner samboere som to ugifte personer med felles barn eller som bor sammen og har bodd sammen i minst tolv av de siste 18 månedene.

Gratis kjernetid 

Du kan få 20 gratis timer i uken fra og med 1. august året barnet fyller to år.
Fra 1. august 2022 gjelder dette for de med inntekt under 598 825 kroner.

Dokumentasjon

Skattemelding for siste år må legges ved, bruttoinntekt. Unntaket er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må framkomme hvem inntekten gjelder for.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til: Søknaden fylles ut og leveres elektronisk gjennom Visma flyt barnehage

Du må søke på nytt for hvert år barnet går i barnehage. Ny dokumentasjon må legges med hver gang.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Kvænangen kommune følger de nasjonale satsene. 

Vennlig hilsen
Mary Ann Andersen, styrer