I Kvænangen kommune har barnehagen deltatt i pulje 4, og fra januar 2021 deltar skolen i pulje 5. Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.

Vi ønsker å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og utviklingsarbeidet skal derfor primært foregå i form av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og arbeid i lærende nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.

Skolens ansatte skal delta på nasjonale fagdager og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene arbeider skolen lokalt med aktuelle problemstillinger i egen praksis. Den lokale ressurspersonen følger opp arbeidet i kommunen.

PP-tjenesten deltar også i utviklingsarbeidet. Målet er at PP-tjenesten kan være en del av det lokale støtteapparatet for barnehager og skoler.

Lokal ressursperson i Kvænangen kommune er Kristin Anita Hansen.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: kristin.hansen@kvanangen.kommune.no 

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/