Formannskapet vedtok i møte den 07.09.2020, i sak 163/20, å legge forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023 til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven §10-1.

Hensikten er at alle interesserte skal kunne fremme sine synspunkter før planstrategien tas opp til sluttbehandling i kommunestyret.

Høringsutkast kan lastes ned fra kommunens hjemmeside Kvænangen kommune/planportal/pågående planarbeid

Eventuelle innspill sendes skriftlig til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller på
e-post til postmottak@kvanangen.kommune.no Innspill merkes med kommunal planstrategi.

 

Frist til innspill og merknader settes til onsdag 07.10.2020

Planstrategi 2020-2023

Kunnskapsgrunnlaget 

Høringsbrev