Visjon
Kvænangen brann og redning skal jobbe for ett tryggere samfunn, der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke

Beredskap
Brann- og redningsvesenets samlede beredskapsstyrke skal bemannes med minst 16 personer, der minst fire skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan økes med grunnlag i beredskapsanalysen, jf. forskriften § 9.

Kvænangen kommune sine brannresurser er fordelt slik, 16stk brannkonstabler, 1stk brannbil, 1stk framskutt enhet, 1stk vakt bil (0.1) 

Beredskapen har Redningstjeneste, Røykdykkertjeneste, Akutthjelpertjeneste, Overordnet vakt. 

Brann- og redningsetaten har en deltidsbrannstasjon i Kvænangen kommune, brannstasjonen ligger i Burfjord (Strandveien 38)

Døgnbemanning og utrykning
Ved branner, ulykker og katastrofer, er det vår døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.

Forebygging og brannsikkerhet
Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet. Det jobbes opp mot de utsatte gruppene som statistisk sett har høyest risiko. (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede)

Brannforebyggende avdeling følger opp feiing og tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn med særskilte objekt (§13) med høy risiko. (enebolig, hytte, overnattingsted, skole, helsehus, næringsbygg, tunell, mfl.)  

 • Bålbrenning

  Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.
  Melding om bål varsles nødmeldesentralene for brann på direktenummer (+47) 777 59 500

  Oppgi:
  Navn: Ola/Kari Nordmann
  Tele: +47 000 00 000
  Adresse: ukjent adresse
  Dato: 00.00.000
  Klokken: 00:00 - 00:00