Kulturminnene er verdifulle - de gir oss kunnskap og opplevelser, de får oss til å reflektere over kontinuitet og endring, både i våre omgivelser og levesett.
De kan danne grunnlaget for næringsutvikling, turisme og vekst.

Samtidig er det viktig at også dagens og kommende generasjoner får lov til å sette sitt preg på sine omgivelser. Kulturminner skal ikke være til hinder for samfunnsutvikling og fornying.

I et samfunn i utvikling er det ikke mulig å ta vare på alle kulturminner. Det er derfor nødvendig å foreta en prioritering og bevisst velge ut hvilke kulturminner vi ønsker skal bevares for fremtiden. Vi må også ha klare mål for hvordan vi ivaretar de utvalgte kulturminnene.

Denne kulturminneplanen har som mål å;

  • Gi en innføring i kulturminnevernet og virkemidlene kommunen har for å ivareta og forvalte våre kulturminner på en best mulig måte.
  • Identifisere viktige kulturminner i Kvænangen kommune som ligger innenfor kommunens ansvarsområde. Kulturminnene skal være representative for vår historie og vårt kulturelle mangfold.
  • Gi retningslinjer og føringer for hvordan vi skal ivareta våre kulturminner gjennom et politisk forankret handlingsprogram.

Kommunedelplan for kulturminner: