Ergoterapi tjenesten fungerer nå tilnærmet normalt. Nasjonale smittevern og smittevern tiltak på avdelingen følges så lenge det er koronarestriksjoner.

Med virkning fra 1. januar 2020 er det lovpålagt for alle kommuner å tilby ergoterapi. Ergoterapeuten underlagt samme, eller tilsvarende, strenge krav om pasientfortrolighet, taushetsplikt og etiske retningslinjer.
 
All terapeutisk intervensjon dokumenteres i kommunens dokumentasjonssystem jf:

Ergoterapien i Kvæanngen kommune er en selvstendig avdeling under helsetjenesten, som arbeider med, og supplerer, de øvrige helsetjenester med følgende tilbud:

 • Individuell ergoterapi/rehabilitering som: Kartlegging av aktivitetsvaner, -mønstre og -problematikker, Ergoterapeutisk ADL-trening, Hjelpemiddelformidling som midlertidig utlån av mobilitets og -ADL hjelpemidler fra det kommunale lageret, og varig utlån av alle slags hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral i Tromsø, Boligendringssaker som varige boligendringer som søkes hos NAV Hjelpemiddelsentral i Tromsø.
 • Faglig utvikling innenfor helse og omsorg som: Forflytnings- og ergonomikurs til helsepersonell, Aktivitetskurs for helsepersonell og Sanseintegrasjonskurs til helsepersonell.

Hvem arbeider i ergoterapien?

Det er for tiden ansatt en ergoterapeut i en 100 % stilling i Kvænangen kommune. Det kan i perioder være noe ventetid på tjenester; alle oppgaver vurderes og prioriteres av ergoterapeuten.

Målgruppen for ergoterapi

Innbyggere i Kvænangen kommune, som har et funksjonstap, og ikke kan utføre nødvendige aktiviteter i forbindelse med egenomsorg, arbeid og fritid hører til målgruppen i ergoterapien i Kvænangen kommune. Det kan være eldre innbyggere, innbyggere med nedsatt førlighet, barn i skolealder, innbyggere som bor i egen bolig og innbyggere som bor i kommunale botilbud ol. Eroterapeuten er også kommunens syns- og hørselskontakt. 

Kriteriet for mottakelse av ergoterapi er altså:

 • At du er i norsk forleregister som bosatt i Kvænangen kommune.
 • Tap av funksjonsevne, dvs funsjonstap som inntrer plutselig f.eks som følge av en operasjon, sykdom eller ulykke. Eller funksjonstap som er inntrådt over tid som følge av medfødt eller ervervet lidelse.
 • At funksjonstapet påvirker din utøvelse av nødvendige, ønskede hverdagsaktiviteter og din selhjulpenhet negativt.

Slik henvises du til en ergoterapeutisk vurdering

Som utgangspunkt skal du få en henvisning fra din fastlege. Akutt fastlege-henviste innbyggere prioriteres. Det er imidlertid mulig å henvise deg selv eller dine pårørende til en ergoterapeutisk vurdering. Da er det bare å ta direktekontakt med ergoterapeuten, som i første omgang vil ta imot relevante opplysninger, og orientere om forventet ventetid.

OBS: Det kan ikke henvises uten følgende opplysninger om den som henvises:

 • Fullt navn
 • Fullt fødselsnummer
 • Evt. diagnose/lidelse
 • Henvisningsårsak, f.eks besvær med en konkret aktivitet, ønske om et konkret hjelpemiddel eller lignende.
 • Kontaktopplysninger som Telefonnummer, Adresse INKLUSIV veibeskrivelse og eventuelt innleggelsessted/stuenummer.

Dette gjør ergoterapeuten

Undersøkelser - Når ergoterapeuten har mottatt en henvisning, vil det første skritt alltid være å møte klienten for å kartlegge de ergoterapi-relaterte behov og lage en vurdering. En vurdering forutsetter som minimum en førstegangsundersøkelse. For å kunne motta tilbud fra ergoterapitjenesten, er du nødt til å ha en førstegangsundersøkelse. Hvis du henviser en pårørende skal du sikre deg at han eller hun er motivert for å motta en ergoterapeutisk vurdering. Førstegangsundersøkelsen består alltid i en individuell samtale, men kan suppleres av forskjellige ergoterapeutiske undersøkelsesmetoder. Samtalen har som regel varighet på maks 1 time. Undersøkelsen kan finne sted enten på sykestue (dersom du er innlagt), på ergoterapiens kontor eller i hjemmet ved et hjemmebesøk.

Du kan allerede ved førstegangsundersøkelsen bli bedt om å underskrive et eller flere av følgende dokumenter:

 • Fullmakt ifm. søknad om tekniske hjelpemidler hos NAV Hjelpemiddelsentral i Tromsø
 • Samtykkeerklæring om relevant og nødvendig informasjonsutveksling med øvrige helsetjenester og sykehus.
 • Utlånserklæring ifm. midlertidig utlån av kommunalt hjelpemiddel.
 • Tillatelse til foto- eller videoopptak.

Hvis henvisningen dreier seg om en ønsket boligendring eller utskriving til egen bolig med nedsatt førlighet og mobilitet, vil du også bli bedt om å underskrive:

 • En samtykkeerklæring for at ergoterapeuten kan foreta et (om nødvendig evt. uledsaget) hjemmebesøk mhp. kartlegging av boligbetingelsene.

Såfremt ergoterapeuten vurderer det nødvendig, kan førstegangsundersøkelsen følges opp av supplerende undersøkelser, som f.eks. kan finne sted i forbindelse med at du utfører den eller de hverdagsaktiviteter som er vanskelige-

VURDERING - INTERVENSJON/TILTAK - REVURDERING OG EVALUERING - AVSLUTNING eller REINTERVENSJON

Du kan bli henvist via lege, hjemmetjenesten eller fysioterapeut, men du kan også ta direkte kontakt selv.  Bruk gjerne skjemaet under, så kontakter jeg deg!

Den ergoterapeutiske arbeidsprosess

Ergoterapeutisk praksis baserer segi hovedregelen på systematisk, klinisk resonering som i utgangspunktet følger konkrete modeller. Denne arbeidsprosess er en del av ergoterapeutens måte å arbeide på, og er ikke alltid synlig for klienten.

Det som er synlig og merkbart for klienten er at ergoterapeuten alltid bestreber seg på å:

 • Ta utgangspunkt i klienten og hans eller hennes konkrete situasjon og hans eller henens opplevelse av problemer med hverdagens aktivitetsutøvelse.
 • Oppretthold en profesjonell og tillitsvekkende terapeutisk relasjon hvor klienten er i sentrum, hvor taushetsplikt inngår som en naturlig dimensjon, hvor klientens motivasjon er avgjørende og hvor ærlighet og forsiktighet supplerer hverandre.
 • Rette fokus imot å kartlegge klientens hverdagsaktiviteter, dvs. aktivitetsvaner, aktivitetsmønstre og aktivitetsproblemer.
 • Orientere seg imot klientens ressurser og styrker samt barrierer og utfordringer på en helhetsorientert, realistisk og konstruktiv måte.