Styringsverktøy for utvikling  

Kommuneplanen er vår viktigste, overordnete plan. Den setter mål for utvikling i Kvænangssamfunnet, forteller hva vi skal satse på. Og hvordan.  Kommuneplanen utarbeides av kommunen, men gjelder hele samfunnsutviklingen. Kommunestyret legger føringene for arbeidet og vedtar planen. Kommunedirektøren leder det administrative arbeidet. De ulike tjenesteområdene deltar og bidrar til en faglig sett god plan. I plan- og bygningsloven forutsettes det at innbyggere og næringsliv medvirker i planprosessen.  

Vi har i flere tiår erfart en negativ utvikling i folketallet og nedgang i antall arbeidsplasser.  Kvænangen kommune ønsker å snu denne trenden. Den nye planen skal ta høyde for nettopp det. Kvænangssamfunnets og Kvænangen kommunens største utfordringer er oppsummert slik: 

 • Næringslivet og den lokale sysselsettingen. 

 • Rekruttering og alminnelig attraktivitet blant jobbsøkere. 

 • Kommunens bolig- og fritidsmuligheter innfrir ikke unge menneskers behov. 

 • Modernisering av og innovasjon innen kommunale tjenester. 

Greier vi å løse disse utfordringene, kan vi forvente økt sysselsetting, vekst og positiv samfunnsutvikling i Kvænangen, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik . 

 

Kvænangen om 12 år  

Kommunestyret har foreslått følgende hovedmål for samfunnsutviklingen i 2021-2032:  

 • Økt næringsaktivitet og sysselsetting 

 • Attraktive lokalsamfunn  

 • Samarbeid  

Kommuneplanen skal stake ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling. Samfunnsdelen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og vise hvordan disse skal følges opp lokalt. Kommunestyret har foreslått følgende satsingsområder:   

 • Næringsutvikling – flere arbeidsplasser i privat sektor.  

 • Rocka stedsutvikling – utviklingsstrategier for grender og områder. 

 • Boliger for alle.  

 • Barn, ungdom og unge voksne. 

 • Gode helse – hele livet.  

 • Samarbeid og tillitsbygging. 

Ingenting er hogget i stein (!) – innbyggernes bidrag forventes å gjøre en forskjell i planleggingen. Kommunestyret ønsker at planen skal lages i dialog med innbyggere og næringsliv i Kvænangen. I planprosessen skal det defineres delmål og tiltak til satsingsområdene. Ordfører understreker betydningen av bred medvirkning og at skal alle bli hørt i planprosessen. Det legges opptil folkemøter i hver bygd. På grunn av smittevernreglene må en del møter utsettes til juni- august. Kommuneledelsen ønsker å møte folket og velger derfor å gjennomføre møter når det blir tilrådelig igjen.  

 

Planlagte møter og andre aktiviteter   

Digitalt møte – 11.02 .2021 – Ordfører og kommunedirektør inviterer ungdom og unge voksne i alderen 16- 35 år til et digitalt dialogmøte. Tema for møtet er; Hva skal til for at unge skal bosette seg i og/eller flytte til Kvænangen?  

 

Dialogmøte med næringslivet avholdes den 02.03, kl. 09.30 -11.30. Vi håper at smittevern reglene tillater å møtes.  

 

Alle innbyggere, hytteeiere og næringsaktører i kommunen inviteres til å gi sine innspill digitalt ved å svare på et spørreskjema. Det er også mulig å gi tilbakemelding direkte via e-post til planleggere. Kommunestyret har  i planporgrammet vedtatt at kommunens visjon- slagord skal fornyes- det lyses ut en konkurranse i løpet av februar.   

 

Folkemøter i bygder må utsettes, og  blir holdt i juni eller august. Det kommer invitasjon og informasjon om det senere.  

Seminarer og særmøter i forbindelse med utredninger i utvalgte temaer blir avholdt digitalt. Det sendes ut særskilte invitasjoner til aktuelle deltakere.  

  

Kontaktinformasjon:  

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik, tlf. 416 87 796, e-post: eirik.mevik@kvanangen.kommune.no  

Kommunedirektør Janne Kankaala, tlf. 404 05 601, e-post: janne.kankaala@kvanangen.kommune.no  

Rådgiver næring og utvikling Anne Berit Bæhr, tlf. 404 05 624, e-post: anne.bahr@kvanangen.kommune.no  

Arealplanlegger Bernt Mathiassen, tlf. 404 05 622, e-post: bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no