Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.23. Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Gebyret for bruk av bevillingen settes til den til enhver tid gjeldende sats iht forskrift til Alkoholloven.

NB! Merk endringen fra tidligere om at formannskapet gis fullmakt til innvilge skjenking til kl 0300 for alkohol gruppe 1 og 2.