Tid: 26/09-19, Kl. 18.00

Sted: Kommunestyresalen

Kvænangen kommune inviterer innbyggerne til åpent møte om plan for habilitering og rehabilitering i forbindelse med prosjektet Nytt Fokus. Vi vil kartlegge og styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen. Forskrift om habilitering og rehabilitering er sentral i dette arbeidet, og legger til grunn følgende definisjon for habilitering og rehabilitering:

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.»

Forskrift om habilitering og rehabilitering, 2011, §3

Kvænangen kommune vil i størst mulig grad inkludere innbyggernes erfaringer og synspunkter i utvikling av planer og tjenester. I den forbindelse ønsker vi ditt innspill på habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, samt forslag til forbedringer. Det serveres enkel bevertning.

Håper du har mulighet til å delta!