Våren 2022 ble brua over Badderelva sterkt skadet i flom og måtte stenges. Ny og permanent bru skal bygges på samme sted som den skadde brua står i dag. Forventet byggestart er i 2024. 

I løpet av første halvår 2023 (med forbehold om endring) starter arbeidet med å fjerne eksisterende bru, samt bygging av midlertidig omkjøringsveg. Det vil søkes dispensasjon for å kunne gjøre dette før ny reguleringsplan er vedtatt. Midlertidig omkjøringsveg legges oppstrøms fra E6. 

Planområdet er markert med stiplet linje og skravur på vedlagte kart. Området kan bli redusert når endelig planforslag legges ut til offentlig ettersyn. Vi mener tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jamfør plan og bygningslovens §4-2. Ta kontakt hvis du har spørsmål om planarbeidet. 

Kontaktpersoner, Statens Vegvesen. 

• Ingvild Nylund, planleggingsleder. ingvild.nylund@vegvesen.no/ tlf. 476 11 693. 
• Knut Hågensen, prosjektleder. knut.hagensen@vegvesen.no/ tlf. 992 42 385. 

Kontaktperson, Kvænangen kommune. 

• Bernt Mathiassen, arealplanlegger. Bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no/ tlf. 404 05 622. 

Varselet er sendt ut i samsvar med Plan- og bygningslovens §12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12- 3 og 3-7. 

Les mer på vegvesen.no/badderenbru