Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Se forskrift om forvaltning av hjortevilt om kommunens godkjenning av jaktvald.

  Se forskrift om kommunale viltfond om fellingsavgiften.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Viltloven

  Forskrifter

  Forskrift om forvaltning av hjortevilt

  Forskrift om kommunale viltfond m.m.

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For å få godkjent et vald må du sende skriftlig søknad med

  • opplysninger om hvilken art eller arter søknaden gjelder for
  • kart som viser grensene for valdet 
  • oversikt over eiendommene som valdet omfatter (med gårds- og bruksnummer) og den enkelte eiendommens størrelse 
  • oppgave over tellende areal for den eller de aktuelle artene 
  • skriftlig samtykke fra samtlige jaktrettshavere i valdet 
  • navn og adresse på oppnevnt representant for valdet

  Du kan også bruke skjemaet nedenfor.

  Fellingsavgiften for elg og hjort skal betales på den måten kommunen bestemmer.
  Miljødirektoratet sender faktura til den valdansvarlige etter endt villreinjakt.

  Søknadsfrist

  1. mai for elg, hjort og rådyr og 15. mai for villrein

  Søknaden sendes til

  Kommunen godkjenner vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Søknader om godkjenning av vald som berører flere kommuner, sendes den kommunen der det største tellende areal ligger. Villreinnemnda godkjenner vald for jakt på villrein.  

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen/villreinnemnda skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen/villreinnemnda innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Godkjenning av vald skal skje innen 15. juni

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klageinstansen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 11:02