Det kan gis støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Tilskuddet skal sikre likviditeten til virksomhetene .

Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene prioriteres, da det er disse som ble hardest rammet av den nye nedstengingen før jul.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling..Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Ordningen omfatter desember måned 2021 evt. deler 4. kvartal 2021, og gjelder:

  • Tapt omsetning i perioden 
  • Forringet varelager i perioden 
  • Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak i 

Det er kun virksomheter med aktiv virksomhet i Kvænangen som kan søke. Søker må gi en kortfattet redegjørelse for hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt. er gjort. Søker må også informere om hvor mye de har fått i andre kompensasjonsordninger, nasjonale ordninger eller redusert husleie e.l. i samme periode.

Søknaden skal inneholde: 

  1. Foretakets nav og organisasjonsnummer
  2. Søknadssum
  3. Beskrivelse og dokumentasjon av omsetningsendring som følge av Covid-19 utbruddet og/eller restriksjoner. Dokumentasjon på omsetningstap skal legges ved, som feks foreløpig regnskap for 4. kvartal / desember 2021 eller annen dokumentasjon 
  4. Egenerklæring på at virksomheten ikke er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i søknadsskjemaet  og skal fylles ut av søker.
  5. Regnskap for de to siste regnskapsår 2019 og 2020 legges ved. Enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme årene.
  6. Beskrivelse av bedriftens  nåsituasjon og utfordringer fremover. 

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). 

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist utsettes til 04.02 22.

Søknadene behandles i fondsstyret og tilskudd utbetales når søknadene er ferdigbehandlet.