TV-aksjonen arrangeres sønadg 24. oktober.

Til gjennomføringen trenger vi bøssebærere, samt komitèmedlemmer til arrangementskomtè. I tillegg til selve bøssebæringen kan det være aktuelt med andre arrangementer..

Dersom du er interessert i dette kan du ta kontakt med Bjørn Ellefsæter, tlf 77 77 88 12 / 971 44 188. 

TV-aksjonen NRK 2021 går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap. I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Du kan lese mer om TV-aksjonen på www.blimed.no

TV-aksjonenNRK2021gårtilPlanInternationalsittarbeidmotbarneekteskap.Imerenn80årharPlanjobbetforatallebarnskalhalikerettigheter.Organisasjonenjobbermeddemestmarginalisertebarnaiverden.Derbarnikkehardetbra,harjenterdetverst.DerforsetterPlanjenterførst.BeskyttelseavbarnerfundamentetforaltPlangjør.Barneekteskaphandleroftestomfattigdom,tradisjonerogmanglendekunnskap,mendeterenskadeligpraksissombekjempes.Barnskalværebarn,ogjenterskalhalikemulighetersomgutter.TiltakforåhindrebarneekteskaperblantPlansviktigsteoppgaverforåoppnåmåletomågibarnenbedrefremtid,medgodhelseogutdanning.DukanlesemeromTV-aksjonenwww.blimed.no