Kvænangen kommune har mottatt nye tilskuddsmidler til etablering i bolig samt til tilpasning av bolig.

Boligtilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den.  Prioriterte grupper er:

*Vanskeligstilte barnefamilier.

*Personer som bor i kommunal bolig.

*Flyktninger med (muligheter for) stabil inntekt.

*Personer som står i fare for å miste boligen og som klarer å beholde boligen ved refinansiering.

*Personer med lav men stabil og forutsigbar inntekt og som ikke klarer å spare opp egenkapital.  

Tilpasning av bolig: tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering.  Prioriterte grupper er:

*Familier som har barn med funksjonshemming.

*Husstander med nedsatt funksjonsevne og svak eller normal økonomi.

*Eldre som ønsker å tilrettelegge for fremtidige behov for tilpasning, slik at de kan bli boende hjemme lenger.

Søknadsskjemaer finnes på nettstedet husbanken.no og på kommunens hjemmesider. Det kan søkes elektronisk på alle ordninger.

Søknad om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig søkes fortløpende (tildeling skjer så lenge midlene rekker). Jfr. Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer.

Søknad om tilskudd sendes:

Kvænangen kommune, Økonomiavdelingen, Gàrgu 8, 9161 Burfjord.