Det kan søkes innen anleggskategoriene:

  • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, nye og rehabilitering av gamle)
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt DNT)
  • Lokale kulturarenaer
  • Nærmiljøanlegg

Hvem kan søke:

Søkere om tilskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund (NIF) eller andre sammenslutninger som grendelag og velforeninger. Alle anlegg det søkes om spillemidler til skal være omtalt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur. 

Alle søknader skal fremmes elektronisk. Dette gjelder også fornying av tidligere søknad.

Elektronisk søknadsskjema finnes på Anleggsregisteret.no

Ta kontakt med kommunen ved behov for veiledning i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjenning og utarbeidelse av søknad om spillemidler. Se også  https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/ for relevante dokumenter.

Lokal søknadsfrist er 15. oktober 2022

Søknader som kommer inn etter dette vil ikke bli godkjent. Kommunen videresender søknadene i prioritert rekkefølge til fylkeskommunen innen 15.01.2023.

Troms fylkeskommune arrangerer regionvise informasjonsmøter og du kan lese mer om dem her.