Søknad om tilskudd til aktivitet til lag, foreninger og grende-/samfunnshus i Kvænangen kommune.

Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid.

Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid.

Søknadsfristen er  15.Oktober 2019 . Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter. Lag og foreninger som har tilbud av aktiviteter og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) tas dette med.

Det kan søkes om følgende:

  • Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr til lag/foreninger og grende-/samfunnshus.

  • Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr for eldre og funksjonshemmede.

Søknaden må inneholde konkret beskrivelse av hva midlene skal brukes til. Ved ferdigstillelse av prosjektet sendes det inn en sluttrapport dokumentert med bilde og regnskap.

Følgende må legges ved søknaden:

* Siste års årsmelding.

* Siste årsårsregnskap.

* Budsjett for kommende år.

Søknader som mangler opplysninger og/ eller vedlegg, eller søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

 Søknad med vedlegg leveres elektronisk via kommunens hjemmeside. Skjemaet finner du under lmappen «Skjema A-Å» og skjemaet «Kulturmidler (KF 109)». Spørsmål om søknaden rettes til Etatsleder for oppvekst og kultur, Jorunn Farstad på mail jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no eller tlf. 46851881.