Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter. Lag og foreninger som har tilbud av aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) tas dette med.

Det kan søkes om følgende:

  • Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr til lag/foreninger og grende-/samfunnshus.
  • Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr for eldre og funksjonshemmede.
  • Det settes av inntil kr 70 000 til samfunns og grendehus. Det kan fra denne posten gis maksimalt kr 10 000 per samfunnshus. Beløpet skal gå til å dekke faste kostnader som strøm, forsikring osv.

Søknaden må inneholde konkret beskrivelse av hva midlene skal brukes til. Ved ferdigstillelse av prosjektet sendes det inn en sluttrapport dokumentert med bilde og regnskap.
Dersom et lag er delt i flere avdelinger, er det styret i hovedlaget som skal søke om midler.

Følgende må legges ved søknaden:

  • Siste års årsmelding
  • Siste års regnskap
  • Budsjett for kommende år

Søknader som mangler opplysninger og /eller vedlegg, eller søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.
Husk lagets adresse og kontonummer!

Søknad med vedlegg leveres elektronisk via kommunenes hjemmeside. Skjemaet finner du under knappen «Skjema A-Å» og skjemaet «Kulturmidler (KF 109)» eller HER.

Spørsmål om søknaden rettes til Oppvekst og kulturkonsulent, Helene Tryggstrand, tlf: 40 40 56 27, e-post: helene.tryggstrand@kvanangen.kommune.no