Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter. Lag og foreninger som har tilbud av aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) tas dette med.

Det kan søkes om følgende:

  • Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr til lag/foreninger og grende-/samfunnshus.

  • Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr for eldre og funksjonshemmede.

Søknaden må inneholde konkret beskrivelse av hva midlene skal brukes til. Ved ferdigstillelse av prosjektet sendes det inn en sluttrapport dokumentert med bilde og regnskap.

Følgende må legges ved søknaden:

  1. Siste års årsmelding

  2. Siste års regnskap

  3. Budsjett for kommende år

Søknader som mangler opplysninger og /eller vedlegg, eller søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Husk lagets adresse og kontonummer! Søknad med vedlegg leveres elektronisk via kommunenes hjemmeside. Skjemaet finner du under knappen «Skjema A-Å» og skjemaet «Kulturmidler (KF 109)». Spørsmål om søknaden rettes til Etatsleder oppvekst og kultur, Jorunn Farstad tlf. 46 85 18 81.

Følgende er vedtatt 03.04.19 av utvalg for oppvekst og omsorg:

  1. Kommunens retningslinjer for tildeling av kulturmidler beholdes i nåværende form for tildelinger i 2019.

  2. Dersom et lag er delt i flere avdelinger, er det styret i hovedlaget som skal søke om midler.

  3. Søknaden skal inneholde en presisering om hva tiltaket gjelder med begrunnelse. Det vedlegges en plan og budsjett for alle typer søknader.

  4. I 2019 tildeles 75% av tilskuddsmidlene med søknadsfrist våren 2019. Resterende 25% settes av til søknader relatert til uforutsette hendelser og arrangementer med søknadsfrist høsten 2019.

  5. Administrasjonen utarbeider forslag til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler som skal gjelde fra 2020.