Næringsfondet skal styrke næringslivet og bosettingen i Kvænangen kommune. Støtte fra det kommunale næringsfondet skal bidra til økt sysselsetting og næringsaktivitet, styrket samarbeid og attraktive lokalsamfunn, i henhold til mål i samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan (2021-2032)

Det kan gis tilskudd til bedriftsetableringer, utviklings- og innovasjonsprosjekter kompetansehevingstiltak, samarbeidstiltak og investeringer.


Tilskudd fra næringsfondet til bedrifter og foretak gis som bagatellmessig støtte i henhold til EØS-avtalens regelverk. 

Tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Tilskudd til investeringer kan skal ikke overstige 30 prosent av kapitalbehovet. Maksimalt beløp på tilskudd per prosjekt/ tiltak fra næringsfondet er kr. 200 000,- Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og godkjent regnskap sendt inn.

Søknad til Kvænangen kommunes næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no.


Retningslinjer for kommunalt næringfond


Formannskapet er fondsstyre. Det er løpende søknadsfrist. Komplett søknad må være kommunen i hende minst 1 måned før oppsatt møte i formannskapet for å sikre behandling i fondsstyret