Målet er å utarbeide et godt styringsverktøy og felles plattform for videre utvikling av næringslivet i Nord-Troms der konkrete satsinger prioriteres.

Hensikten er å øke bevissthet hos næringsliv, offentlige instanserog innbyggere omkring verdiskaping og potensiale i regionen, med mål om ytterligere næringssatsing, nye etableringer og gode rammebetingelser for dette.

Medvirkning fra næringsliv, kommuner og lag/foreninger ivaretas gjennom intervjuer og møter/workshop. Sistnevnte vil bli annonsert på hjemmeside(ne) til Arena Nord-Troms og kommunene.

Deltakende kommuner går inn med eget arbeid og tilrettelegging for møter, informasjon, mm. Samarbeidsavtale mellom kommunene og Arena Nord-Troms er inngått, og planen skal godkjennes i hverkommune etter ferdigstillelse. Kommunene og Nord-Tromsrådet er representert i styrings- og arbeidsgrupper.