Kongen i statsråd og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt forskrifter med hjemmel i smittevernloven (sentrale forskrifter), kommuner har fattet lokale forskrifter med hjemmel i samme lov og Helsedirektoratet har gitt ulike anbefalinger og råd, for å håndtere den situasjonen vi står overfor.

Departementet ser et behov for å gi en samlet oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk, og forståelsen av disse. I dette rundskrivet vil departementet derfor orientere om sentrale forskrifter, med fokus på bestemmelser om forbud mot aktiviteter og virksomheter, forholdet til Helsedirektoratets anbefalinger, kommunenes anledning til selv å fatte vedtak på utvalgte områder og tilsynsrollen.

Les rundskriv Rundskriv 1-5/2020 fra departementet her