Reiselivsbedriftene er en viktig interessentgruppe i arbeidet med den nye kystsoneplanen. Planen vil kunne påvirke reiselivsnæringens interesser i kystsonen, og det er viktig å sikre at disse blir ivaretatt.

For å kunne ta hensyn til reiselivets interesser, inviteres reiselivsbedriftene til å delta i dette digitale møtet. Hensikten med møtet er å gi reiselivsbedriftene en mulighet til å melde inn sine interesser og eventuelle konflikter med andre næringsinteresser i kystsonen.

Vi oppfordrer dere til å delta på Teams-møtet, som dere melder dere på med å sende meg en e-post merket med "Kystsoneplan teamsmøte" innen fredag 5. mai kl. 12:00. E-post adresse: bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no 

Direkte innspill til planen kan også sendes til: posttilteknisk@skjervoy.kommune.no innen 31.08.23 og merkes med «Innspill til Kystsoneplanen». 

Til innspill fra kommersielle aktører er det utarbeidet et skjema PDF document ODT document . Det er relativt omfattende, men fyll inn de feltene som er viktigst for deres innspill, så får vi alternativt komplettere innspillet når det er fremmet.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte undertegnede.