Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ditt forslag til plan kalles planinitiativ. Planinitiativet skal inneholde følgende:

  • formålet med planen 
  • planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
  • planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
  • utbyggingsvolum og byggehøyder 
  • funksjonell og miljømessig kvalitet 
  • tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser, 
  • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid 
  • vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
  • hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 
  • hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 
  • prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte 
  • vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 
  Samtidig skal du sende en forspørsel om oppstartsmøte. Dette sendes til kommunen.
   
  Alle temaer som er nødvendig for å behandle søknaden skal tas opp i oppstartsmøtet.
   
  Kommunen forplikter seg til å skrive referat av møtet. Det er flere krav til hva referatet skal inneholde (se § 3 i forskriften).

  Søknaden sendes til

  Kvænangen kommune
  Teknisk kontor

  9161 Burfjord

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle forslaget innen 12 uker. Fristen begynner å løpe når kommunen har mottatt forslaget. Dersom planen ikke oppfyller alle kravene, og kommunen må etterspørre mer informasjon, avbrytes fristen, og fortsetter igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.

  Behandlingstiden avsluttes når kommunen sender planen videre til offentlig ettersyn.

  Klagemulighet

  Skulle det være uenigheter mellom deg som forslagsstiller og kommunen, kan du kreve en behandling av saken i kommunestyret.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:57