Onsdag den 21.10.20 ble rapporten lagt frem for personalet, skoleeiere, FAU og andre interesserte.

Vurderer-teamet i Nord-Troms pekte på inkluderende skolemiljø sett fra elev- lærer- foreldre og organisasjonsperspektivet. Her kommer det frem at:

Skolens sterke sider:

Det er mange voksne som har gode relasjoner til elevene, og arbeider aktivt for å ivareta den enkelte elev. Elevene forteller om gode relasjoner til flere voksen og medelever.  Fokuset på den positive elevrelasjonen i undervisningen er sterke funn på skolen.

Skolen har gode planer og prosedyrer, og det er en klar plan for utviklingsarbeidet.  Foreldrene er godt informert om opplæringsloven §9a.  Foreldrene opplever at det er lett å ta kontakt med skolen og at de blir møtt på en god måte. Skolen anser foreldrene som en viktig resurs.   

Skolen oppleves som en arena hvor det er mange varierte muligheter for lek både ute og inne.

Skolens utviklingsområde:

Skolen må arbeide aktivt for at alle elever skal føle seg inkludert i elevmiljøet. Dette inkludere at voksentettheten i friminuttene bør økes og at oppmerksomheten til de voksne bør ha et større fokus på forebygging og inkludering i skolemiljøet.  Skolen bør etterstrebe å øke den sosiale og barnefaglige kompetansen som er tilknyttet skolen, da dette er et behov som foresatte og elever opplever som en viktig faktor for elevenes trygge og inkluderende skolemiljø. Skolen må også arbeide med at alle ansatte håndterer skolens prosedyrer og regler likt.

 

Les rapporten i sin helhet her: Rapport Kvænangen barne- og ungdomsskole -ekstern skolevurdering.pdfRapport Kvænangen barne- og ungdomsskole -ekstern skolevurdering.pdf