Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye slamlaguner på gnr. 13 bnr. 4 i Kvænangen med adkomstvei .

Planområdet utgjør 67,5 dekar.

Opplysninger eller innspill sendes innen 15. august 2023 til Norconsult AS, Skoleveien 1, 9407 Harstad eller e-post til: herbjorg.arntsen@norconsult.com 

 

Planvarsel

Referat oppstartsmøte 23.06.2023

Plangrense ved planvarsel