Kommunene i Nord-Troms(Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen) har utarbeidet en felles kommunedelplanfor energi og klima som ble vedtatt i 2010. 
I møte den 19. september 2019 har Nord-Troms regionråd vedtatt revidering av planen. Forslag til planprogram for kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. Planprogrammet er behandlet i hver enkelt kommune, i tråd med plan- og bygningsloven.

Formålet med planprogrammet er å vise hvordan arbeidet med kkommunedelplanen for energi og klima blir organisert. Planprogrammet legges opp til høring av intressenter både før endelig fastsettelse av planprogram, og i arbeidet med selve kommunedelplanen. I planprogrammet ligger en foreløpig fremdriftsplan for arbeidet.

Planprogrammet ligger tilgjengelig på deltagende kommuner sine hjemmesider eller rådhuset: https://www.kvanangen.kommune.no 

Innspill:
Lyngen kommune ved teknisk sjef Kåre Fjellstad har en koordinerende rolle for innsamling av innspill.
Innspill til planarbeidet kan skrives inn på Kvænangen kommunes hjemmeside,Planprotal, Si din menig.
Sendes per e-post til : post@lyngen.kommune.no
eller sendes: Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet.

Frist for innspill er 6 uker etter annonsering dvs. den 19.10.2020
Merk innspillet med vår referanse: Planprogram: Energi og klima 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon 77701000 eller 
e-post : post@lyngen.kommune.no

 

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA