Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)

Elever med talevansker har rett til å få tilpassede kommunikasjonsformer i opplæringen.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. ASK er alternativ og supplerende kommunikasjon. Det kan for eksempel være ved bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og fysiske gjenstander.

Skolen må derfor ha tilgang til nødvendig utstyr for å kunne tilby en elev ASK.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående, lærlinger og lærekandidater, voksne elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Skolen gjør en vurdering, en såkalt sakkyndig vurdering, om behovet for ASK.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt:
Opplæringsloven §§ 1-3, 2-16, 3-13, 4A-13

Lover

Opplæringslova

___
Skjema
Saksbehandling

Saksbehandling

Skolen plikter å gi tilpasset opplæring (opplæringsloven § 1-3) og det er ikke alltid nødvendig med enkeltvedtak for å tilby ASK.

Ofte er ASK en del av tilbudet om spesialundervisning. Og dersom utstyr til ASK krever opplæring for å ta det i bruk, må det fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1 eller § 9a-2).

Dersom elever med behov for ASK har enkeltvedtak om spesialundervisning, skal eleven ha en individuell opplæringsplan (IOP). Den skal konkretisere hele, eller deler av opplæringen, på bakgrunn av kompetansemålene i læreplanene for fag. Elever som ikke har spesialundervisning, følger læreplanene for fag i sin helhet. 

Elever i grunnskolealder med behov for ASK har som alle andre rett til å gå på nærskolen.

Saksbehandlingstid

Kommunen (for grunnskolen) og fylkeskommunen (for videregående skole) skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:77 77 88 00
Epost:post@kvanangen.kommune.no
Besøksadresse:Gárgu 8, 9161 Burfjord
Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-06-08 12:00