Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elever med hørselshemming

Elever med hørselshemming har lik rettighet til opplæring og et godt skolemiljø som alle andre barn. 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Elever med hørselshemming har rett til å få tilrettelagt opplæringstilbud gjennom hele skoletiden sin. Dette gjelder undervisning, SFO, klasseorganisering, utstyr og bygningsmessige tilpasninger.

Skolen kan beslutte å gi opplæringen på tegnspråk. Dette gjøres i så fall etter en sakkyndig vurdering i samarbeid med PP-tjenesten.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole med hørselshemming.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt oppgave. Se spesielt

Folketrygdloven § 10-7
Barnehageloven § 38
Opplæringsloven § 9a-2, 2-6, 3-9

Lover

Barnehageloven
Folketrygdloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før barnet begynner i første klasse bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at barnet ditt skal begynne i 1. klasse. Skolen plikter å gi et likeverdig tilbud, men det er ikke nødvendig med søknad og det fattes ikke noe enkeltvedtak fra skolens side. 
 
Dersom eleven får tilbud om tegnspråk som språk i opplæringen, vil det skje etter en vurdering gjort av PPT, en såkalt sakkyndig vurdering. I så fall fattes et enkeltvedtak, som også gir klagerettigheter.
 
Dersom eleven eller foreldre mener at skolen må gjøre mer for å få det psykososiale miljøet rundt eleven til å fungere, kan dere be skolen om å sette i gang tiltak for å forbedre miljøet. En slik henvendelse skal behandles etter regler for enkeltvedtak. Det betyr at når dere sier i fra til skolen enten muntlig eller skriftlig, kan dere forvente svar innen fire uker. Et enkeltvedtak som skolen gjør, utløser også en rett til å klage dersom du er misfornøyd med vedtaket.
Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis skolen har fattet et enkeltvedtak enten om forbedring av det psykososiale miljøet eller opplæring på tegnspråk, utløser dette en rett til å klage. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:77 77 88 00
Epost:post@kvanangen.kommune.no
Besøksadresse:Gárgu 8, 9161 Burfjord
Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-06-08 11:59